Print Friendly, PDF & Email

El passat 13 de setembre de 2023, el Departament d’educació va presentar, a la Mesa Sectorial d’Educació, la seva proposta de resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

Cal dir que la consulta a la Mesa Sectorial de Negociació de Personal docent no universitari és un tràmit preceptiu que, des de ja fa anys, el Departament d’educació menysprea i que queda substituit per la simple lectura de documents tancats sense cap ànim de negociar res.

Ara, efectuat el tràmit preceptiu de consulta, el Departament d’educació publica la RESOLUCIÓ EDU/3266/2023, de 22 de setembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

La UGT no estem gens d’acord amb aquesta Resolució i així ho vam exposar a la Mesa Sectorial, ja que considerem que determinats punts d’aquest redactat posen seriosament en dubte la transparència i objectivitat del procés de selecció. Tot i que entenem la urgència i la necessitat de convocar un concurs de mèrits, no podem estar d’acord en el procediment de selecció que es vol utilitzar: necessitem assegurar la independència del cos de la inspecció educativa.

La UGT va explicar que hi ha dos punts conflictius que, precisament, eren novetat en aquest concurs de mèrits:

PUNT 5.2:

Les comissions de selecció han d’estar constituïdes per 5 membres: 1 president i 4 vocals.

Es dóna la situació següent: 

  • El president o presidenta el designa la Directora General de Professorat (punt 5.2.1)
  • El primer vocal s’escull entre caps d’inspecció i inspectors en cap territorials. Que són nomenats per la Consellera d’Educació per lliure designació (art 12 decret d’inspecció) (punt 5.2.2)
  • El segon vocal s’escull entre inspectors en cap territorials adjunts i inspectors coordinadors territorials i per àmbits d’expertesa. Que són nomenats per la Consellera d’Educació per lliure designació. (art 17 decret d’inspecció) (punt 5.2.2)

D’aquesta manera, l’estructura política del Departament d’educació, i les persones nomenades per ella, s’asseguren el nomenament de 3 dels 5 membres del tribunal i això només afavoreix el control polític del procés de selecció.

No és admissible aquest control sobre un procés selectiu, per molt concurs de mèrits que sigui.

PUNT 6.2:

Aquest punt diu que:

  • Que els aspirants han de llegir l’exercici davant la comissió de selecció. Per tant, no són proves anonimitzades.
  • Que els aspirants han de contestar les preguntes del tribunal durant 15 minuts
  • Que la prova ha de ser superada amb un 5 i, per tant, és eliminatòria

Així, resulta que l’administració controla de manera efectiva tota la selecció.

 

Les propostes de la UGT van ser:

  • Modificació del Punt 5. El sorteig dels 4 vocals ha de ser entre TOTS els inspectors/es de carrera del Departament d’Educació
  • Modificació del Punt 6. Les proves han de ser anònimes: el tribunal no ha de saber la identitat de qui fa la prova pràctica

Només d’aquesta manera podem garantir que no existeix control polític sobre el procediment de selecció dels inspectors i inspectores d’educació.

No cal dir que el Departament d’educació, com ja era sabut des de l’inici de la reunió, no tenia intenció d’escoltar cap rèplica ni molt menys modificar un document que ja estava decidit previament. Menyspreant, una vegada més, la negociació col·lectiva.