Print Friendly, PDF & Email

Aquesta instrucció és aplicable al personal docent, al personal d’atenció educativa, al personal d’administració i serveis, al personal tècnic i al personal laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis al departament d’Educació i als seus organismes autònoms, consorcis, fundacions i entitats de dret públic.


Igualment, es recomana que les mesures que conté aquesta Instrucció siguin adoptades a tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya de titularitat municipal o privada.

Instrucció 1/2020, de 12 de març PDF