Print Friendly, PDF & Email

S’ha aprovat la Instrucció 3/2018, de 3 d’octubre, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la qual té per objectiu actualitzar i adaptar les instruccions d’ús d’aquests mitjans a la realitat tecnològica i quotidiana d’aquesta Administració fruit de l’experiència de l’anterior regulació.

Respecte de la Instrucció 1/2012, que ara queda sense efectes, destaquen les novetats següents:

1. S’hi afegeix la possibilitat que el sector públic de la Generalitat de Catalunya s’adhereixi a aquestes instruccions i les pugui aplicar al seu personal.

2. S’autoritza a desenvolupar aquestes instruccions mitjançant el marc normatiu de seguretat de la informació de la Generalitat de Catalunya, les prescripcions tècniques de les quals elaborarà el CESICAT i publicarà la Secretaria d’Administració i Funció Pública als efectes de poder exigir-ne el compliment.

3. Es regula l’ús de les eines col·laboratives i de coordinació, és a dir, xarxes socials, wikis, blogs i missatgeria instantània, entre d’altres, i l’ús de serveis al núvol. Es tracta, principalment , de concretar i desenvolupar algunes regles que ja eren vigents.

4. S’habilita a recollir la informació d’infraestructures comunes o sistemes d’informació transversals (xarxa) per fer el control i seguiment de l’ús de les TIC.