Print Friendly, PDF & Email
  • PERÍODE DE SOL.LICITUD DE LES ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS (ADJUDICACIONS D’ESTIU)

INTERINS/ES

Període obert del 22 d’abril al 2 de maig.
Enllaç disponible:

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2022-2023.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2022 i finalitzaran el 31 d’agost de 2023, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Més informació: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/adjudicacions-dest-prov/

  • PERÍODE OBERT PER A LA MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA
També està disponible l’opció de modificar les vostres dades de la borsa i que afectarà els criteris per rebre substitucions el curs vinent.
  • AUTOGESTIÓ DE LA DISPONIBILITAT
Gestió disponible fins el 31 de maig. 
Les persones que durant el curs 2022-2023 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bor

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament a partir de l’1 de setembre de 2022, ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació, com a molt tard el 31 de maig de 2022. Les persones que estiguin prestant serveis, han d’indicar a la sol·licitud de no disponibilitat una data d’inici posterior a la data en què finalitza el nomenament que tenen actualment.

L’aplicació romandrà tancada de l’1 de juny a l’1 de juliol de 2022.

Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l’endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s’informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les sol·licituds de no disponibilitat que es realitzin mitjançant aquesta aplicació tenen efectes a les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2022-2023 i als nomenaments telemàtics.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que han d’adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.