BORSA INTERINS

Print Friendly, PDF & Email
ACTUALITAT:  Obertura de la Borsa.  Resolució format PDF (76.11 KB) BUTLLETÍ
 • Finals de març: Llista d’admesos provisionals.
 • Finals d’abril: Llista d’admesos definitius.
Requisits per a la incorporació

 • Requisits generals 
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o unatitulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l’any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.
Documentació, tenint en compte els requisits anteriors..:


Únicament han de presentar documentació les persones que no formen part de la borsa de treball de personal docent.

 • Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
 • En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.
 • Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar l’homologació corresponent o la credencial de reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre o mestra o de professor o professora d’educació secundària.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI). Les persones que tenen la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea, han de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o, si no el tenen, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels cassos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

 

 • Certificat mèdic ordinari que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s’està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta, expedit per qualsevol metge o metgessaa de família dels centres d’atenció primària.
 • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d’Ensenyament, del Consorci d’Educació de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

En l’apartat RACÓ DE L’AFILIAT teniu una orientació de les especialitats que falten en cada territori.

Què és la borsa

Requisits per a la incorporació

Normativa

Nomenaments telemàtics

Prova de capacitació per especialitat

Calendari

Criteris d’adjudicació de vacants

Substitucions: jornada laboral per al curs 13/14

Consulta i modificació de dades

Consulta de dades

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

Ensenyaments que podeu impartir
Accés a la consulta per titulació

Titulacions que permeten impartir un ensenyament

Titulacions per impartir un ensenyament
Accés a la consulta per cos i especialitat

MÉS DUBTES? FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/trasllat/ O DIRECTAMENT AL TEU PERMANENT SINDICAL