BORSA INTERINS

Print Friendly, PDF & Email
ACTUALITAT:  Obertura de la Borsa.  Resolució format PDF (76.11 KB) BUTLLETÍ
 • Finals de març: Llista d’admesos provisionals.
 • Finals d’abril: Llista d’admesos definitius.
Requisits per a la incorporació

 • Requisits generals 
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o unatitulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.
 • Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l’any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.
Documentació, tenint en compte els requisits anteriors..:


Únicament han de presentar documentació les persones que no formen part de la borsa de treball de personal docent.

 • Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
 • En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d’expedició del títol.
 • Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar l’homologació corresponent o la credencial de reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre o mestra o de professor o professora d’educació secundària.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI). Les persones que tenen la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea, han de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o, si no el tenen, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels cassos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

 

 • Certificat mèdic ordinari que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s’està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta, expedit per qualsevol metge o metgessaa de família dels centres d’atenció primària.
 • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d’Ensenyament, del Consorci d’Educació de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

En l’apartat RACÓ DE L’AFILIAT teniu una orientació de les especialitats que falten en cada territori.

Què és la borsa

Requisits per a la incorporació

Normativa

Nomenaments telemàtics

Prova de capacitació per especialitat

Calendari

Criteris d’adjudicació de vacants

Substitucions: jornada laboral per al curs 13/14

Consulta i modificació de dades

Consulta de dades

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

Ensenyaments que podeu impartir
Accés a la consulta per titulació

Titulacions que permeten impartir un ensenyament

Titulacions per impartir un ensenyament
Accés a la consulta per cos i especialitat

MÉS DUBTES? FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/trasllat/ O DIRECTAMENT AL TEU PERMANENT SINDICAL

 

 

25 thoughts on “BORSA INTERINS”
 1. Bon dia,
  m’hi vaig apuntar a les borses l’anterior vegada que van eixir, però m’hi van excloure en les convocatòries de personal perquè visc fora de Catalunya i no podia fer una substitució d’una setmana.
  He intentat tornar a fer la modificació de dades i no em deixa. Haig de tornar a fer tot el procés i presentar tota la documentació, etc.?
  Gràcies

 2. Buenos días,
  Vivo en Cataluña y parece ser que entre el 24 de enero al 9 de febrero abren listas para inscribirse a la borsa de trebajo de profesorado. Mi pregunta es, uno de los requisitos es tener el nivel C de catalán no obstante yo voy al examen el dia 11 de Febrero. Podría inscribirme a la borsa y presentar el certificado más tarde? Por cuestión de dos días no tendré el nivel c de catalán y debería esperar otro año omás a que se volvieran abrir.

  1. Inscribete poniendo que lo tienes y cuando salga la provisional, en los días de reclamación, lo presentas

 3. Buenos días:
  Por favor, desearía me informaran que ha pasado con la presentación de la documentación acreditativa de la formación del personal interino docente.
  La presenté en febrero del año pasado.
  Muchas gracias por su atención. Saludos,

 4. Hola

  Donde se pueden compulsar los documentos que piden en la bolsa de interinos?

  Muchas gracias.

 5. Hola estic cursant el nivell c de català però encara no tinc el títol, em puc inscriure iguament a la borsa de treball de mestres i acreditar-lo després tal i com es fa a la borsa de traball de TEI?

  1. Si, però el tindràs que presentar quan surte la llista provisional a finals de març

 6. Hola,
  Ara que ha sortit la llista d’adjudicacions provisionals, com que vaig congelar el número l’any passat, ara no recordo la contrasenya. Sóc usuari temporal, ja que encara estic a la llista 2 perquè no he treballat encara. Però vull entrar i no recordo la contrasenya. Sabeu com puc canviar-la o aconseguir-la?

  Moltes gràcies.

  Cristina Telechea

 7. M’han nomenat per una substitució per primer cop, començo dilluns. Quants dies tinc per poder portar al meu servei territorial els documents que es demanen? (informe mèdic, document de compatibilitat laboral…)

 8. hola!
  Avui ha sortit la llista d’admesos i exclosos. Estic admès però nomès hem surt que tinc 8 punts. No m’han contat cap punt per la titulació ni els anys treballats ( cosa que a la inscripció tenia 36,5. És normal aquest tipus d’error? Estic una mica preocupat. Què he de fer?

  1. Reclama, ves als SSTT on et vas apuntar i emplena el full de reclamació.

 9. Hola,

  Algú em pot aclarir el requeriment de presentar un certificat de nivell C de català? Tinc un grau en traducció i el màster de secundària, és cap dels dos estudis equivalent al que demanen? He llegit que hi ha equivalències però no trobo quines, i amb l’ESO sé que el lliuraven però no trobo cap paper.

  L’he de demanar expressament a l’institut?

  Gràcies

 10. Hola, uns mesos enrere vaig intentar donar-me d’alta com a usuari temporal a la borsa de mestres i no hem va deixar. Ara acabe de tornar a intentar-ho però tampoc ho he aconseguir (error al usuari). Què puc fer per accedir a la bossa de mestres?
  Gràcies

 11. Hola,

  Voldria saber si està previst que s’obri la borsa d’interins per incorporar a nous docents o si teniu alguna notícia al respecte.

  Moltes gràcies!

  Pep

   1. Hola, sabeu si s’obrirà a totes les especialitats o a quines en concret? Gràcies.

 12. Bona tarda,

  Avui ha sortit el llistat provisional d admesos/exclosos a les llistes d interinatge per secundària, on m hi vaig apuntar el passat mes de febrer. Vaig portar tota la documentació necessària – on consta com a tal en la ressolució, incloen-t’hi un total de 10 punts de mèrits equivalents, suposo, als títols presentats- però em posa que estic exclòs per “manca de demanar especialitat”. Mhe quedat a “quadros”. Posa que tenim temps a reclamar fins el 22 d abril però m agradaria saber si això és definitiu o són errors habituals quan t apuntes a llistes ( ja no sé si és error meu o seu).

  Moltes gràcies!

  Àngel

  1. Àngel és molt estrany ja que sense demanar especialitat no et podies apuntar, mira la copia de la petició a veure que surt. Et recomano que et fiquis en contacte amb el delegat sindical del teu territori per fer una reclamació.

   1. Hola Xavi, moltes gràcies per respondre’m!

    He trucat al dep. ensenyament i m han dit que a la sol.lucitud no està indicada l’ especialitat, que faci una instància a qualsevol delegació del meu territori i la demani perquè m’ incloguin a la llista, que no hi hauria d’ haver cap problema. En qualsevol cas, saps quina és la delegació sindical de Vic o comarques centrals?

    Moltes gràcies

    Àngel

 13. Bona nit! El meu nom és Montserrat Pérez Márquez i escric per que tinc problemes per ni tan sols poder accedir a donar-me d’alta com a usuaria temporal… Se que avui és el primer dia per poder accedir a la borsa i hi ha hagut alguns contratemps en el servidor. Però em trobo que no puc ni posar el meu DNI 47158413H i em diu que l’usuari o la contrasenya no són vàlids… Com potser? Si encara no he pogut donar-me d’alta? Com ho puc solucionar?

  Moltes gràcies!

  MONTSE

  1. Hola Montse suposo que ja ho has solucionat la primera setmana va fallar tot.

Comments are closed.