Print Friendly, PDF & Email

CONCURS-TRASLLATS2

RESOLUCIÓ ENS/199/2013, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes.

—1 Fer pública, en els annexos d’aquesta Resolució, la relació de les vacants provisionals de llocs de treball del cos de mestres en escoles i instituts escola, dels dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola, i en centres de formació de persones adultes, objecte de la convocatòria de concurs de trasllats anunciada per la Resolució ENS/2240/2012, de 26 d’octubre.

—2 En l’annex 1 d’aquesta Resolució es detallen els llocs de treball vacants d’ensenyaments infantil i primari per proveir; en l’annex 2 figuren els dels dos primers cursos de l’ESO reservats al cos de mestres, i en l’annex 3 consten els corresponents als centres de formació de persones adultes, en tots tres casos distribuïts per àrees territorials, municipis, zones educatives, centres i especialitats.

En l’annex 3 s’han tingut en compte les modificacions derivades de la transformació de catorze aules en centres de formació d’adults portada a terme per l’Acord GOV/121/2012, de 27 de novembre.

Vacants  Provisinals primària Pdf

RESOLUCIÓ ENS/200/2013, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

– 1 Fer públiques les vacants provisionals que són objecte del concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes, convocat per Resolució ENS/2239/2012, de 26 d’octubre.

—2 Les places vacants corresponents als llocs de treball als centres públics d’ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny es detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, i es distribueixen per àrees territorials, zones de desplaçament, municipis, centres i especialitats.

—3 Les places vacants corresponents als llocs de treball als centres de formació de persones adultes es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, distribuïdes per àrees territorials, zones de desplaçament, municipis, centres i especialitats.

En aquest annex s’han tingut en compte les modificacions derivades de la transformació de catorze aules en centres de formació de persones adultes portades a terme per l’Acord GOV/121/2012, de 27 de novembre.

—4 Les places vacants corresponents als llocs de treball a la Inspecció d’Educació es detallen a l’annex 3 d’aquesta Resolució, distribuïdes per àrees territorials.

Contra la publicació i aprovació d’aquestes vacants provisionals, les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils, per presentar reclamacions, a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC. Amb la Resolució de publicació de les vacants definitives es consideraran contestades a tots els efectes aquestes reclamacions.

Vacants Provisionals Secundaria Pdf