Print Friendly, PDF & Email

La UGT ha presentat  una reclamació dels criteris de correcció publicats per la comissió de selecció de música de secundària on s’esmenta un criteri de correcció que no s’adequa ni al RD 276/2007 ni a la pròpia Resolució ENS/2742/2017.

En la pàgina 8, en on es fa referència als criteris de correcció de la segona part de la segona prova, el darrer dels criteris de correcció explicita:

“Qualitat de la interpretació, si escau, en l’exposició realitzada”.

• Aquest criteri de valoració correspon exclusivament a una habilitat instrumental, i per tant hauria de ser tingut en compte a la part A de la primera prova, i en cap cas a la part B de la segona.

En situar aquest criteri de correcció en la part B de la prova, la comissió de selecció està modificant, encara que sigui mínimament, l’estructura de la prova, en pretendre avaluar amb aquest criteri una qüestió que és pròpia d’una altra part de d’una altra prova; tot i que tant el RD que regula l’accés a la funció docent, com la Resolució de la convocatòria especifica quins aspectes es valoren en cadascuna de les proves i parts.

• Cal preguntar-se per què la comissió de selecció no ha optat per valorar aquesta qüestió en la part A de la primera prova, on la convocatòria li permetia situar-lo sense cap mena de problema:

 

Reclamació