Print Friendly, PDF & Email

El departament d’Educació publica una resolució d’organització de la formació professional dual en el sistema educatiu sense comptar amb la concertació social.

 

La posada en marxa de la FP Dual a Catalunya l’any 2012 té la voluntat de construir una formació professional més útil tant per a les empreses com per a la ciutadania. Tal com va quedar reflectit en l’informe del CTESC “La Formació Professional dual en el sistema educatiu català”, publicat l’any 2017, la FP dual pot contribuir a millorar l’ocupació dels joves i alhora facilitar la transició del món formatiu al laboral.

Amb la Resolució EDU/1076/2019, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 29 d’abril, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, s’introdueixen una sèrie de canvis conceptuals, relatius tant als rols que participen en la modalitat dual, com a la seva organització curricular, com a les condicions de relació entre alumne i empresa, que incideixen en els principis claus del model de la FP Dual que s’ha de construir a Catalunya, i, per tant, haurien d’haver resultat d’un procés de concertació.

La FP Dual pretén ser una eina important per lluitar contra l’atur juvenil, un problema estructural del mercat de treball català, i és per tant una element estratègic prioritari en el desenvolupament del sistema integrat de formació i qualificació professional català. És per això que les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya hem vingut manifestant la nostra implicació amb la FP Dual des del seu inici, a través dels espais de concertació com el Consell Català de Formació Professional, el Consell de Relacions Laborals o el CTESC, amb resultats com la publicació dels dos informes referents a Catalunya en la matèria, La formació professional en el sistema educatiu català (CTESC, 2017) i l’Informe sobre models i iniciatives d’aprenentatge i pràctiques en la formació professional a Catalunya (Consell de Relacions Laborals, 2018). De la mateixa manera, va quedar recollit el nostre compromís en aquesta modalitat de formació professional, a través del V Acord Interprofessional de Catalunya (2018-2020), de manera especial al capítol IX (L’organització professional, la formació professional i la promoció) i al títol V (Polítiques de formació i ocupació), en el que s’estableix que “La negociació col·lectiva hauria d’impulsar l’ús de la FP Dual com una eina de qualificació i de millora de l’ocupabilitat” i s’aposta per la FP Dual o el model d’alternança per aconseguir un nou model industrial més integrador i competitiu.

L’actual context de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, que preveu, entre d’altres el desenvolupament de l’FP dual,  ha de constituir el marc de concertació per a l’establiment dels criteris generals de desenvolupament de la FP Dual, així com introduir les millores necessàries per tal de garantir un model estable i de qualitat. En aquest sentit no podem sinó recordar que la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional, que es va constituir el passat 22 de febrer, compta entre les funcions atribuïdes per la llei, la de “establir els criteris generals del desenvolupament de la formació en alternança i dual”.

Tanmateix, considerem que no s’ha respectat aquest marc, i que aquest hauria de ser un dels pilars fonamentals per a constituir un sistema de formació i qualificació realment integrat. Davant d’aquesta situació les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya ens reservem el dret de recórrer la resolució.

Més informació:

Eva Gajardo, secretària d’Igualtat i Formació Professional: 650 43 61 47.

 

 

 

One thought on “LAMENTEM QUE NO S’HAGI RESPECTAT EL PROCÉS DE CONCERTACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DE LA FP DUAL QUE COMPORTA CANVIS PROFUNDS SOBRE LA IMPLANTACIÓ INICIAL D’AQUESTA MODALITAT DE FORMACIÓ EN EL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ”

Comments are closed.