Print Friendly, PDF & Email

El capítol I estableix que les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives, es revaloritzaran el 2016, amb caràcter general, un 0,25 per cent.

El capítol II està dedicat a regular la determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l’Estat i especials de guerra.

El capítol III conté les limitacions en l’assenyalament inicial de les pensions públiques, instrumentant un sistema de doble limitació en fixar un màxim a la quantia íntegra mensual i un màxim a la quantia íntegra anual.

El capítol IV regula la «Revaloració i modificació dels valors de les pensions públiques», establint que les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les de classes passives es revaloritzaran l’any 2016 un 0,25 per cent . Així mateix es determinen les pensions que no es revaloren i la limitació de l’import de la revaloració de les pensions públiques.

El capítol V recull el sistema de complements per mínims, que regula en dos articles, relatius, respectivament, a pensions de classes passives i pensions del sistema de la Seguretat Social.

El capítol VI conté, d’una banda, la determinació inicial i revaloració de les pensions no contributives de la Seguretat Social i, d’una altra, la fixació de la quantia de les pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa.

PDF (BOE-A-2015-11644 – 596 págs. – 21.901 KB)