Print Friendly, PDF & Email

Llista provisional

Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador.

Termini de presentació d’esmenes: del 3 al 16 de març de 2020.

Si el motiu de l’exclusió és la falta de pagament dels drets de participació o si s’ha realitzat per un import inferior al que corresponia per haver al·legat un motiu per estar-ne exempt per tenir alguna bonificació, s’haurà de sol·licitar una carta de pagament als serveis territorials corresponents, al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Girona, que s’hagi assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins el termini indicat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d’Internet de CaixaBank “la Caixa” o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l’interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins del termini esmentat, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

Accés a la consulta