Print Friendly, PDF & Email

Adéu a la llei Wert, segregadora i classista

Els mitjans de comunicació s’han fixat quan analitzaven la LOMLOE més en els temes que generen controvèrsia política a l’hora d’informar sobre la llei. És  un interès legítim i comercial que aquí no discutirem.

Des d’UGT Educació Intentarem visualitzar aquí algun canvi que no ha captat l’interès mediàtic però que és primordial per al present i el futur del nostre país: la Formació Professional.

L’FP inicial és l’únic estudi que creix en nombre d’alumnes any rere any, cosa que sembla que els ha passat desapercebuda, però no a nosaltres, la UGT, sindicat de classe que aposta clarament i decididament per tota la Formació Professional.

Volem puntualitzar que la LOMLOE és una llei que deroga la polèmica llei Wert a la que el professorat i els sindicats ens hi vam oposar que modifica la LOE, la qual queda amb   aquests nous redactats

Educació professionalitzadora, flexible  i curricularment integradora

La LOMLOE aposta clarament per l‘FP de Grau Bàsic, que garanteix un títol d’ESO, que és inclusiva i a més a més aposta pels pels cursos d’especialització. En cas de no aprovar-la, l’alumnat rebrà així mateix el títol de Tècnic Bàsic en l’especialitat corresponent. Els qui no obtinguin el títol, rebran una certificació acadèmica, en la qual es farà constar els àmbits i mòduls professionals superats i la seva correspondència amb unitats de competència associades al Catàleg Nacional de Qualificacions. Aquesta certificació donarà dret, als qui ho sol·licitin, a l’expedició per l’Administració laboral del certificat o certificats de professionalitat o acreditació parcial corresponents.

L’FP bàsica deixa de segregar i promou passarel·les tant a Batxillerat com a CFGM: Els alumnes i alumnes que superin un cicle formatiu de grau bàsic rebran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Aquells que obtinguin aquest títol després de superar un cicle formatiu de grau bàsic rebran així mateix el títol de Tècnic Bàsic en l’especialitat corresponent. Els cicles formatius de grau bàsic concreten, així, l’esforç del sistema educatiu per a garantir que cap alumne o alumna quedi fora del mateix sense un títol d’educació secundària obligatòria, cosa que la llei Wert no permetia..

L’FP estudi que augmenta la demanda any rere any

Si fem una mica de retrospecció, hem de dir que pel compromís que la consellera Rigau adquirí amb la seva formació política de “no aplicació selectiva” de la LOMCE, l’FP Bàsica no es va voler desplegar territorialment, només simbòlicament: s’imparteix només en un centre de cada servei territorial i del Consorci d’ Educació de Barcelona. De fet, només cal visitar aquesta pàgina del Departament per a fer-se una idea el seu desinterès per l’FP Bàsica (no es cita enlloc). A Catalunya l’oferta substitutòria dels antics PQPI van ser els Programes de Formació i Inserció (PFI).

També han variat les condicions d’accés i admissió:
a) Tenir compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs.
b) Haver cursat el tercer curs d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
c) Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle formatiu de grau bàsic de conformitat amb l’indicat en l’article 30.

Una FP Inclusiva, i flexible: prima l’atenció a la diversitat, la  flexibilitat curricular i l’actualització professional (novetats important!)

S’estableixen adaptacions del currículum, basades en mesures de flexibilització i alternatives metodològiques, en l’ensenyament i avaluació de la llengua estrangera per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, especialment per a aquell que presenta dificultats en la seva expressió i comprensió, i en aquest cas l‘avaluació tindrà com a referència l’adaptació realitzada.
L’alumnat amb necessitats educatives especials tindrà una oferta específica  així com les  persones majors de 17 anys que van abandonar el sistema educatiu sense qualificació, per tal de poder obtenir un títol de formació professional o d’una certificació acadèmica. Així mateix, podran organitzar programes formatius d’actualització professional que responguin a les necessitats emergents del sistema productiu.  Es promourà la flexibilitat i l’especialització de la seva oferta formativa.

Com a novetat, els títols de formació professional estaran referits, amb caràcter general, al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i el currículum d’aquests ensenyaments s’ajustarà a les exigències derivades del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

Els cursos d’especialització complementaran les competències dels qui ja disposin d’un títol de formació professional.

La pregunta que haurem de fer al Departament d’Educació  és si aprofitarà la modificació de la llei per a impulsar el Cicle  Formatiu de Grau Bàsic complementant-lo amb els PFI o si aplicarà la normativa de l’FP Bàsica adaptant-la als PFI, mantenint la situació actual.