Print Friendly, PDF & Email

Durant la Mesa Sectorial del passat dia 27 d’octubre, el Departament informa d’aquesta nova figura que trobarem en els nostres centres educatius mitjançant  l’arribada de Fons europeus per executar entre 2021 i 2023.

20211021_Resolucio_mentors_digitals.pdf (gencat.cat)  Enllaç

Com es portarà a terme? 

Es requerirà de la figura de 284 mentors/es digitals. Caldrà ser funcionari/a amb destinació provisional o definitiva. Ja està publicada la convocatòria publica (enllaç) amb  convocatòries similars a la resta de comunitats. Ocuparan llocs en CRP i serveis territorials tant en monitoratge com en acompanyament. El docent pot optar/escollir a quin CRP o servei territorial vol optar.

Estarà oberta 10 dies hàbils des del dijous 25 d’octubre fins el dia 8 de novembre inclòs.

Aquests mentors estaran durant 2 cursos escolars. Arribarà a 3.641 públics i concertats que han de constar amb aquesta estratègia  emplenada i publicada.

Mentors/es digital

Descripció del lloc

Es convoquen 284 places de mentors/ores digitals per impulsar la digitalització dels centres educatius catalans. Es tracta d’una de les principals actuacions del Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023​.

La figura del mentor/a digital s’encarregarà d’acompanyar, implementar i avaluar l’estratègia digital als centres.

Concretament, a través de l’acompanyament dels mentors/ores, es capacitarà el professorat en competències digitals en el marc del projecte educatiu del centre; s’acompanyarà a la comissió digital en l‘elaboració de l’estratègia digital de centre, i es durà a terme una formació interna per aconseguir que el 80% del professorat del centre assoleixi la competència digital B1. S’estableix el marc de referència segons el DIGCOMEDU (PowerPoint Presentation (europa.eu))

 assolir la competència digital.​

​​A ATRI​ (dins l’apartat Ofertes de treball), hi ha tota la informació sobre els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria i també el formulari de sol·licitud per participar-hi. Les informacions del procés i les llistes provisionals i definitives també  es publicaran en aquest apartat.

Inscripció al procés selectiu

Les persones intere​ssades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran al document de l’oferta de treball d’ATRI. A la sol·licitud, han d’adjuntar el currículum que genera ATRI (cal identificar el fitxer amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvAtri”) i els certificats complementaris, si escau.

Aspectes que cal tenir en compte:

 • Les sol·licituds que no segueixin el procediment o que no arribin mitjançant el formulari esmentat no es tindran en compte.
 • Un cop s’hagin analitzat les sol·licituds, les persones que compleixin els requisits es convocaran a una entrevista personal.

​​​​Ter​​mini de presentació de sol·licituds: La presentació de sol·licituds finalitza el 8 de novembre de 2021​​.

Si teniu problemes a l’hora ​d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu escriure un missatge electrònic a: provisiollocs_pas.educacio@gencat.cat.

Procés selectiu​​

 1. Publicació de la resolució del director/a dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona de la constitució de les comissions territorials.​
 2. Publicació de la resolució del director d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa de la constitució de la comissió central.
 3. Els candidats/ates tenen deu dies ​per presentar la sol·licitud​: cal que hi adjuntin l’expedient personal que consta al portal d’Atri i els certificats complementaris, si escau. En la sol·licitud, han de seleccionar per ordre de prioritat els CRP en què volen exe​rcir la mentoria digital.
 4. Quan hagi finalitzat el termini de presentació de candidatures en el Portal d’ofertes d’Atri, la comissió central revisa el compliment dels requisits; publica la llista d’admesos i exclosos, i assigna, a cadascun dels serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, els candidats/ates als quals cal avaluar d’acord amb la selecció dels CRP que el candidat/a ha marcat com a primera opció.
 5. Les persones que surtin a la llista d’exclosos tenen cinc dies per fer al·legacions davant el president/a de la comissió central, mitjançant valisa electrònica (eValisa), posant com a visualitzadors la resta de components de la comissió esmentada.
 6. Les comissions de selecció territorials valoren els mèrits de les sol·licituds dels candidats/ates i fan les entrevistes de selecció. 
 7. La comissió central, un cop les comissions territorials han fet les valoracions corresponents, recull totes les avaluacions i publica la llista de candidatures admeses provisionals amb la puntuació parcial i total que s’ha obtingut.
 8. Les persones que ho desitgin poden fer al·legacions a la llista provisional en el termini de cinc dies a partir de l’endemà que es publiqui, amb el mateix procediment que es detalla en el punt 5.
 9. La comissió central, un cop ha revisat les al·legacions, publica la llista definitiva de candidatures admeses.
 10. Les persones seleccionades com a mentors/ores digitals signen les comissions de servei.

Normativa

Resolució de creació d’un programa temporal de mentors digitals ​finançats pel “Ministerio ode Educación y formación profesional” i la “Unión Europea – NextGenerationEU” en l’àmbit del Departament d’Educació per donar suport al Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020 – 2023 del Departament d’Educació.

Constituci​​ó de les comissions de selecció

Comissió Central de Selecció

Comissió de Selecció de Barcelona Comarques

Comissió de Selecció del Baix Llobregat

Comissió de Selecció de la Catalunya Central​

Comissió de Selecció  de Girona

Comissió de Selecció de Lleida

Comissió de Selecció del Maresme – Vallès Oriental

Comi​ssió de Selecció de Tarragona​

 Comissió de Selecció de Terres de l’Ebre

 Comissió de Selecció del Vallès Occidental​

 Comissió de Selecció del Consorci d’Educació de Barcelona​ ​

Des de l’UGT creiem a l’actualització tecnològica a tots els nivells, tant pel que respecta a l’assoliment de competències per part de l’alumnat com de la resta de la Comunitat educativa. Per fer-ho possible, recordem que per part de l’Administració és necessària una actualització constant dels mitjans tecnològics als centres educatius i, per tant, una inversió adient per fer-ho possible.

Farem un seguiment del procés de nomenament i les condicions laborals dels docents que rebin aquests nomenaments.

Instem, de la mateixa manera, a continuar treballant a nivell europeu per aconseguir fer efectiu l’acord de la LEC que recollia un 6% d’inversió en educació, així com per  recuperar les retallades que el col·lectiu docent arrosseguem fa 10 anys.