Print Friendly, PDF & Email

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 16/2013 corresponent a la sessió del dia 28 de novembre de 2013 (document annex).

2.- Resolució de la Consellera d’Ensenyament per la qual es modifica el requisit del nivell de coneixement del professorat interí del cos de professors d’ensenyament secundari per a impartir una llengua estrangera i s’estableixen mesures  transitòries (document annex).

3.- Resolució ENS/xx/2014, de xx de xx per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de  treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament (document annex). L’annex de la Resolució amb les especialitats s’enviarà abans de la reunió.

4.- Proposta de modificació dels criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, pel que fa al permís de lactància (el document s’enviarà abans de la reunió).

5.- Torn obert de paraules.

One thought on “MESA SECTORIAL 10/1/2014”
  1. M’agradaria saber si a la convocatòria de concurs públic es poden presentar els/les mestres del pla bolonya,els quals no es van poder especialitzar en cap area.

Comments are closed.