Print Friendly, PDF & Email

MESA SECTORIAL 2 DE JULIOL 2020

1ER PARLEM DE LA PROPOSTA DE CALENDARI ESCOLAR CURS 2020-2021

El Departament fa una prèvia:

L’horari sortirà més tard que mai per la COVID-19. Prudència de cara al setembre. La regulació de l’espai sortirà a finals de setmana.
Debat en el marc del Consell Escolar de Catalunya, a l’abril. Respecte a aquella proposta presentada allà que no hi hagi dubtes, els canvis possibles que hi puguin haver s’incorporen només excepcionalitats.

Trets generals per etapes

En educació infantil i primària:

L’horari escolar a l’educació infantil i primària s’ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores. L’horari lectiu de l’alumnat comprèn 5 hores lectives diàries, distribuïdes en dos períodes separats pel descans del migdia, i no pot acabar abans de les 16 hores. En cas que no hi hagi el consens necessari en el si del consell escolar del centre, l’horari marc a infantil i primària serà de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h.

En Institut-Escola

En el cas dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i de primària, l’activitat lectiva no s’iniciarà abans de les 9 hores.

En el cas dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, l’activitat lectiva no s’iniciarà abans de les 8 hores.

L’horari de sortida del centre al final de la jornada escolar serà el mateix per a tot l’alumnat.

Els centres organitzaran l’espai de descans i de menjador al migdia en la franja horària saludable compresa entre les 12 i les 14 hores, amb una durada suficient per garantir que l’alumnat que ho desitgi pugui dinar a casa. En el cas que, per raó del nombre d’alumnes usuaris del servei de menjador no sigui possible oferir tots els àpats en aquesta franja, els centres podran organitzar un darrer torn que comenci a les 14 hores per l’alumnat de secundària.

Amb la finalitat de disposar setmanalment d’un espai comú per a la coordinació de tot el professorat del centre, els centres podran oferir a l’alumnat activitats no lectives (esportives, lúdiques, culturals…) un dia a la setmana, entre dilluns i dijous, després de l’espai de descans del migdia i fins a l’hora habitual de finalització de la jornada.

Aquí hem presentat els sindicats una queixa dient que s’unifica la sortida de primària i ESO tot i que entren a les 8 ia les 9.
A proposta de la part social es farà una mesa sectorial per a tractar els Instituts-Escola i les condicions laborals del professorat (conviuen de dos cossos diferents.

Horari a l’educació secundària obligatòria

Les especificacions relatives a l’horari consignades en aquest article s’han d’aplicar a tots els alumnes dels ensenyaments reglats d’educació secundària obligatòria, inclosos els d’educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, llevat dels Instituts escola.

En aquests centres l’horari escolar pot organitzar-se en jornada continuada o adequar-se al marc horari general. El marc horari general s’ha de desenvolupar entre les 8 i les 18 hores. La concreció de l’horari individual i la programació d’activitats generals de centre (reunions de docents, esports, etc.) no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne/a. En el cas que es programin 7 hores lectives en un dia caldrà incloure una pausa al migdia per dinar que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador i els desplaçaments de l’alumnat que faci els àpats a casa.

El centre educatiu podrà establir els marges temporals d’esbarjo que garanteixin el descans suficient dels alumnes i la seva mobilitat dins del centre educatiu. Caldrà respectar almenys mitja hora d’esbarjo cada tres hores.

Els centres educatius públics que en aquests moments apliquen a l’educació secundària obligatòria una organització horària que comporta un horari escolar en jornada continuada poden optar per mantenir aquest horari o per acollir-se a les consideracions generals.


Horari als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional
Els ensenyaments de batxillerat es podran organitzar amb les mateixes condicions de l’horari de l’educació secundària obligatòria, o bé horari intensiu de matí o tarda, o en altres horaris prèviament autoritzats pel director o directora dels serveis territorials corresponents.

La formació professional inicial s’ha d’organitzar preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l’accés dels treballadors.
Excepcionalment, també es poden organitzar en sessions de matí i tarda o en altres horaris que prèviament autoritzats pel director o directora dels serveis territorials corresponents.

Director General González-Cambray respon sobre horari:

El text sobre els horaris és clar segons ell. Tema d’acabar a les 16h no està prohibit tot i que recull a les 16.30h
La controvèrsia bé pel tema de la Jornada Compactada. Comenta que fan pròrroga d’una any a aquells centres de primària que la tenien com a pla pilot.
El Dictamen del CEC, informe sobre horari s’ha tingut en compte.
A Primària: Segons ells no hi ha cap indicador que digui objectivament millora els resultats. UGT contesta que els indicadors que es van presentar en el Consell Escolar de Catalunya sostenien que hi havia un gran nivell de satisfacció per part de tota la comunitat educativa.
Des d’UGT hem reiterat que els centres han de tenir «dret a decidir» la seva jornada escolar en funció del projecte educatiu que tingui cada centre i la seva autonomia de centre. Nosaltres estem per una jornada escolar flexible. Que siguin els centres els que s’impliquin.
Per què no es permet al 10% de centres de secundària que fan jornada partida poder fer jornada compactada? Per què si és a la inversa si que es permet?

La normalitat horària a secundària és la jornada compactada, no la partida ho hem reiterat a la mesa d’avui!
El director general comenta que Pla pilot de menjadors ha quedat aturat per la COVID-19, ja es farà públic.

Ignasi Garcia Plata Director General respon:
SEP: Es pot suprimir del calendari per l’aparició D/150 2017, suport escolar de l’escola inclusiva, ja l’inclou, no té sentit tenir-lo en horari.
La 6ena hora es manté, però no entra com aquest tema en l’ordre de calendari.
La majoria dels centres on s’imparteix són de Màxima complexitat o Alta. UGT la va defensar i celebra que es mantingui. USTEC està en contra de la 6ª hora sorprenentment. UGT va ser un dels sindicats que la va promoure i ho reiterem: va donar feina a més de 5000 mestres!

Reducció horària majors de 55 anys
Els majors de 55 anys tindran aproximadament fins el de 15 de setembre per a poder demanar la reducció d’hores d’activitats complementàries de permanència en el centre. La part social demana que es pugui acollir a l’endemà d’acomplir els 55 anys. Es neguen a acceptar-ho adduint motius d’organització de centre. És a dir demanem que es passi directament a reduir la permanència.

Nota important: Avui hem aconseguit que les dues hores de reducció no impliquin que s’hagi d’estar necessàriament en el centre, sinó que siguin com les hores de preparació o correcció.

Punt relatiu Inspecció
Projecte de Decret d’Inspecció que analitzarem al setembre on farem els sindicats les aportacions que creguem oportunes ja que no hem tingut prou temps per a analitzar-lo.

Torn Obert de Paraules
Es comenta que el document de la Paritària del Procicat ja circula sense haver-se donat el vist-i-plau de la mesa. Fins divendres no havia de sortir el document a través del Procicat. Es va filtrar sense saber qui ho ha fet.

La part social demana que cal concretar més en les instruccions les entrades i les sortides de l’alumnat en les instruccions clarament, perquè això implica dedicar més temps.

Respecte a les ràtios proposades ahir de 25 i 30 alumnes per aula a Primària i a Secundària, insistim que en d’altres comunitats com a València, les ràtios fins a 4rt de PRI són a 20 a diferència de les 25 d’aquí!

Paga extra 60% 2013.
No cobraran fins a l’octubre els jubilats i gent d’altres comunitats segons ells per problemes informàtics prioritzar els que estan en actiu.

Vigilància salut professorat sensible: Una empresa truca a personal sensible sense haver-se informat prèviament als sindicats i docents.


Tribunals d’opos i mixtos
Està prevista la modificació de tribunals la setmana vinent per renúncies de presidents o de vocals.

Borsa. S’obrirà la borsa per als reforços?
Respecte a la «novaco» (nova borsa) s’han de resoldre els problemes i obrir una nova a finals de juliol si es pot.
Compromís de màster: Aquest 2020-21 s’acaba el termini per als primers que van començar fa dos anys. Igual hi ha beques per a màsters.
Cobrament del Juliol del 2016 per als substituts presenta problema de modificació de dates d’afiliació dins de vida laboral

Dietes: S’està desencallant i que es paguin en breu, s’estan gravant i validant i que es puguin liquidar.

ZER perdrà plantilla seguint els criteris habituals: Hi ha hagut desplaçament cap a sec des de primària. Igual hi haurà matrícula oculta que ja es veurà.

Hores sindicals: mitges jornades continuïtat s’analitza a través d’inspecció en algun curs concret, però en mitja jornada ells estaran vigilants des del departament i intervenir, però un interí ha de tenir prèviament una destinació per a tenir l’alliberament. El Departament vol tenir el control de les llistes d’alliberats per al tema de les continuïtats dels interins. La mitja dedicació s’ha de tenir sempre, d’ofici ho aniran quadrant.

Formació on line 10h per setmana reconeguda. Es revisarà?

No resposta per vigilar les PAU: cosa d’Universitats no Departament d’Educació.
Personal itinerant de reforç, tindrà una instrucció precisa de com es regula. Els grups són estables, el professorat no, és el que té la mobilitat.

Tema portal ATRI: falla i comenten que ja està arreglat.

UGT hem reclamat que hi ha hagut poca oferta de cursos de formació especialment a les substitutes mal funcionament

No hi ha hagut oferta de cursos de formació d’FP per projectes es plantejarà. El director general respon que tenim raó.

Jesús Martín Rivera

Sant Pere de Ribes 2 de juliol de 2020