Print Friendly, PDF & Email

Resum Mesa Sectorial Dia: 27 de juny de 2024

UGT Educació Pública assistim a la Mesa Sectorial amb el següent ordre del dia:

1.- Modificació  de la Resolució per gestionar la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025 

 • UGT sol.licitem que els nomenaments es facin efectiu des del moment que es genera la vacant o la substitució, i no després d’un període vacacional en el cas que es produeixi després del darrer nomenament telemàtic abans de períodes previs a vacances de Nadal o Setmana Santa. 
 • Pel que respecta a les comissions avaluadores de les proves de capacitació d’aquelles especialitats que requereixin acreditar l’idoneïtat demanem que la normativa especifiqui a quina franja horària i amb quina dedicació es portaran a terme i sol.licitem que es retribueixi econòmicament, tenint en compte que suposarà una càrrega laboral extraordinària. 
 • Respecte a la formació pedagògica del Màster, tenint en compte el seu cost en temps i les dificultats en compatibilitzar-ho de vegades amb la tasca docent, fem arribar la necessitat de plantejar una alternativa. La situació de manca de professorat a Secundària és alarmant.

2.- Resolució que aprova la creació de Grups estables de substitucions de la Borsa.

S’acorda fer una mesa tècnica la primera setmana de juliol per abordar les qüestions que han quedat pendents de definir.
Més informació a: 

3.- Regulació de la fase de pràctiques prevista pels processos d’estabilització i pel concurs d’oposició “ordinari”. 

-Novetat: les persones que no haguessin pogut complir amb el període mínim d’avaluació de 3 mesos podrien continuar la seva avaluació del gener al juny de 2025 per rebre nomenament  com a func. de carrera el setembre de 2025.

 • La UGT no estem d’acord amb el fet que docents amb experiència demostrada, hagin de fer una formació telemàtica específica de 25 hores pel fet que hagi prestat menys de sis mesos de serveis en centres educatius públics. Les 5 hores de durada en el curs sobre els riscos del lloc de treball genèrics del personal docent, ens sembla irrisòria. Demanem que aquesta formació consti com a formació superada i reconeguda. Esperem que aquest curs no hi hagi tants problemes a l’hora de connexió.
 • Demanem que es tingui en compte la situació de les mares que es trobin de permís, IT, etc i que no podran fer la fase de pràctiques durant el curs. Aquestes persones tindran un desavantatge molt gran envers la resta de companys i companyes que sí que les hagin realitzat. 

4.- RESOLUCIÓ de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació. 

 •  Referent a l’apartat 4.1.1 de puntuació de Titulacions universitàries a la fase de mèrits, sol.licitem que es pugui meritar una titulació, independentment que per a la seva obtenció s’hagin convalidat crèdits d’una titulació universitària anterior. Demanem crear un desenvolupament de la norma i que hi hagi un barem de puntuació esglaonat tenint en compte el nombre de crèdits convalidats, fins a un màxim d’1 punt sense cap convalidació. No hem trobat aquest aspecte concret regulat al Reial decret 276/2007.
 • També en preguntem si cal fer passar els aspirants, fins a 3 cops, per davant d’un tribunal per a fer una defensa oral? (un cop per cadascuna de les proves).
 • Quin posicionament té el departament respecte a la participació en els tribunals d’inspectors d’educació que a més són membres de juntes d’associacions i/o sindicats educatius i que hagin preparat cursos de formació per a la superació dels concursos de mèrits i/o oposicions d’inspecció. S’han d’abstenir de participar-hi si efectivament han organitzat aquestes formacions?

5.- Dades del procés d’estabilització i del concurs oposició ordinari 2024 Administració

El Departament ens presenta dades dels darrers processos d’estabilització i oposició i l’afectació sobre el personal interí amb data 2024.
Ens fa arribar que cada any hi haurà d’haver convocatòries d’oposicions. Actualment s’ha aprovat oferta de més de 4000 places. Tenen tres anys per fer la convocatòria, en aquestes es podran sumar les places sobrants.
Les dades es basen en persones interines de manera global. Sense tenir en compte llocs estructurals i no estructurals. 

-Concurs oposició extraordinari (COE): 845 vacants
Nombre de docents estabilitzats al Concurs Excepcional de Mèrits: 12.858
Nombre de docents estabilitzats al Concurs Oposició: Extraordinari d’Estabilització (COE): 13.393
Nombre de docents aprovats amb plaça al Concurs Oposició Ordinari: 4.902
TOTAL NOUS FUNCIONARIS DOCENTS a 31/12/2024: 31.153

 La UGT: 

 • Primer de tot, ens alegrem que milers de persones s’hagin pogut estabilitzar i que, com ja pronosticàvem, encara no s’hagi acomplert cap de les propagandes electoralistes que pronosticaven milers de persones interines que anirien al carrer i els acomiadaments massius. El temps ens està donant la raó.  
 • Ens preocupa per què hi ha menys persones presentades a les darreres oposicions que places. És preocupant… Sobretot a Secundària la gent no vol exercir com a professor. Què farà el Departament per posar-hi remei?
  Hi ha problemes reals amb el procés d’oposició: persones que fa anys exerceixen amb eficiència una especialitat determinada, està impartint classes en centres públics i/o concertats  i any rere any no aconsegueixen superar el procés selectiu. Si a una aula tinguéssim un percentatge similar d’alumnes que no superessin satisfactòriament les avaluacions tindríem un problema. 
 • Demanem també una mesa exclusiva per parlar de l’estabilització. S’ha de parlar de les indemnitzacions i de les persones interines que encara quedem amb 6, 7 i fins a 31 anys de servei que NO s’han estabilitzat.
 • Un cop s’han pogut saber les places que tenim, aquestes han de sortir totes a concurs de trasllats. Si no es treuen totes, serà impossible que les més de 30000 persones puguin optar a una plaça definitiva. 
 • Ens preocupa la forma en la qual el Decret de direccions i el decret de plantilles que precaritza la situació de les persones interines i afavoreix la seva situació de temporalitat amb la percepció que la seva continuïtat depèn de les direccions dels centres. Aquests Decrets amb el seu procés d’adjudicació a dit perpetua la percepció del professorat que la seva continuïtat depèn de la direcció d’un centre i no processos regulats pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
 • Si les adjudicacions d’estiu anessin per número d’ordre aquestes persones tindrien la certesa de rebre una vacant pel curs següent i no com passa ara amb les reclamacions de les direccions.
 • Igualment, cal preveure un procés d’estabilització del lloc de treball per aquestes persones dins la legalitat, així com especificar com encaixa el concepte de la indemnització per l’abús de temporalitat. 
 • La UGT sol.licitarem dades a 1 de setembre respecte la quantitat de persones i de quins cossos amb 3 o més anys treballats  no han rebut vacant.

UGT Educació Pública