Print Friendly, PDF & Email

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 11/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2014 (document annex)

– Acta núm. 12/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de setembre de 2014 (document annex).

2.- Informació sobre la Resolució ENS/xxx/2014, de xxx, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola (document annex).

3.- Informació sobre la Resolució ENS/xxxx/2014, de xx de xx, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, i a les escoles d’art i superiors de disseny (document annex).

4.- Torn obert de paraules