Print Friendly, PDF & Email

El passat dia 22 de febrer vam demanar una mesa sectorial per a tractar la problemàtica del professorat tècnic d’FP   generada amb l’aprovació de la LOMLOE.

L’administració s’ha reunit amb  els sindicats avui dilluns 1 de març. El nostre sindicat ha fet les següents propostes:

  1. La UGT opina que la tasca inicial ha de ser negociar  com abordem el desenvolupament normatiu que ha de regular el procés de canvi del professorat PT a PS. Cal posar especial atenció a les condicions del Professorat Tècnic d’FP, funcionari de carrera o interí que no tingui titulació universitària, bé perquè aquesta titulació no existeixi o perquè s’ha exigit com a requisit amb posterioritat a l’inici del seu treball docent.
  2. Que el ministeri declari el professorat tècnic d’FP un cos a extingir, més que solucionar un problema, el de l’equiparació de cossos amb la mateixa titulació, ens genera un altre: què passa amb totes aquelles titulacions que no tenen grau universitari i que, a efectes de docència, estan habilitades?
  1. S’ha volgut minimitzar l’impacte de la mesura. Per començar, hem de dir que qüestionem les xifres de professorat PT sense titulació universitària afectat que ens ha donat el ministeri. L’administració ha manifestat que,  d’un col·lectiu que supera els 30.000 Professors Tècnics, només afectaria un 10% dels docents. La veritat és que mai ens han facilitat dades reals del col·lectiu, on el percentatge d’interins seria el 48%, i per tant creiem que aquesta no és una xifra real.

En la darrera mesa tècnica sobre el personal interí  UGT vam demanar les dades desglossades al Departament. Les necessitem per tal d’ afrontar el problema.

  1. Som sabedors que en les meses de negociació estatals s’ha de vetllar per aconseguir una equiparació i integració en igualtat de condicions amb el professorat d’Ensenyament Secundari de tot el professorat que imparteix FP.

Per què no amb la creació d’un cos únic de professorat d’FP?

  1. En la mesa actual, la negociació s’ha de fonamentar en aconseguir els acords de les condicions laborals i les retribucions que calguin per a garantir la continuïtat del professorat interí i substitut en les seves borses de treball, amb les seves titulacions i requisits actuals, que els permetin continuar treballant i presentar-se a les oposicions docents de les seves especialitats.

El dia 17 de desembre de 2018 Jessica Albiach i Yolanda López van entrar al Parlament una proposta de resolució on es recollia: 1. Sol·licitar al Govern de l’Estat que realitzi les gestions necessàries per a la creació d’un únic cos de professors PT en el marc del subgrup A1 establert per l’EBEP. “ Establir un complement per als professors tècnics de formació professional (PTFP) adscrits al subgrup professional A2, equiparant els seus salaris als professors d’Educació secundària (PES), adscrits al subgrup professional A1, mentre no hi ha una equiparació per part del Govern d’Espanya.” El dia 2 d’abril de 2019 per 10 vots a FAVOR I 10 ABSTENCIONS ES VA APROVAR  a la Comissió d’educació.[1]

El principi és : IGUAL FEINA, IGUAL SOU, MATEIXES CONDICICIONS LABORALS

  1. Cal que el Ministeri d’Educació i FP i el d’Universitats arbitrin els procediments necessaris per a possibilitar que el Professorat Tècnic d’FP, que manqui de la titulació universitària, pugui acreditar-la tenint en compte la seva experiència docent.

Entenem des d’UGT que part dels crèdits necessaris, han de ser validats per la  demostrada experiència docent del col·lectiu per tal que pugui incorporar-se al Subgrup A1, en les mateixes condicions que s’estableixin per als qui, en aquests moments, tenen el requisit de titulació.

  1. El nostre professorat d’FP té una àmplia i acreditada experiència professional en el sector productiu o família professional en la qual s’ha especialitzat i inserit, que ha de ser reconeguda i integrada en el nostre sistema educatiu. Així ho haurem de fer si volem oferir a la ciutadania, als treballadors i les treballadores i a les empreses, i a la societat en general, una Formació Professional de qualitat i directament vinculada amb el món del treball.
  1. Des de la UGT demanem que el professorat interí i substitut es pugui presentar a tots els processos selectius i d’oposició en les mateixes condicions que fins ara, gràcies a la moratòria acordada. Demanem que aquesta en consolidi.  

El sotssecretari d’Estat s’ha compromès a negociar aspectes del PTFP mitjançant una primera proposta que ha avançat a les organitzacions sindicals. La mesura arbitraria un període transitori que permetria l’accés del professorat als cossos docents, en les mateixes condicions que fins al moment, fins que concloguin els processos selectius del procediment d’estabilització.

Resulta paradoxal  que per una banda s’augmentin les places a través de convocatòries fins el 2023 i per una altra banda s’acordi extingir el cos del qual s’opositarà.

  1. Hem de negociar a més a més amb el Ministeri d’Educació i FP  l’Estatut Docent. Hem trobat a faltar en el text de la LOMLOE el procediment d’adscripció del Cos de Mestres i del Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny al Subgrup A1, que també són reivindicacions llargament demandades per la UGT.
  1. Entenem que aquest és un problema que es resol amb la voluntat política necessària. Ha quedat ben palès que el professorat tècnic està ben capacitat, té formació pedagògica i una llarga experiència professional.

Les lleis estan per a modificar-les!

Resposta de l’administració:

-Director Gral Garcia Plata: El govern central ha generat un embolic a última hora. Han de fer un RD. No sap el Departament res de l’accés a PS. Entén que ha de ser directe.

Ofertes públiques: El Departament  està satisfet d’haver convocat les places de PT (alguns sindicats posaren objeccions, però la UGT  entenia que sí es podien convocar perquè s’havia publicat anteriorment al DOGC l’oferta pública).

Durant 3 anys es podran fer totes les oposicions de les ofertes públiques abans de la publicació de la LOMLOE (segons l’EBEP es poden executar durant els tres anys següents), per tant a partir d’ara no es podràn fer de noves. Tenim la taxa de reposició aprovada i s’executarà. UGT HA DEMANAT EXPRESSAMENT QUE ES CREÏN TANTES PLACES D’OPOSICIÓ COM A PERSONES INTERINES HI HAGI.

Pilar Villar: Seguretat jurídica. Estan habilitats per a convocar-les si es van aprovar el 2020 o anys anteriors. Entenen que no es poden convocar places noves,  al marge de les de taxa de reposició, que serien “a grosso modo” unes 110.

J. L Espinós: Hi està d’acord conceptualment. Valora l’intercanvi d’informacions. Cal unificar criteris per “anar a una” des de Catalunya a negociar amb l’Estat: igualtat laboral i sou per a tot el professorat d’FP.

Intenció: L’accés dels PT a PS hauria d’ésser un procés només administratiu amb un RD que permeti fer la convocatòria i que permiti el tràmit.

Les 10 especialitats, no es va pensar bé quan es va redactar la llei. El seu plantejament és que tothom que faci de professor d’FP cobri el mateix i tingui mateixes condicions laborals. Recull la nostra petició: que el professorat especialista sigui un fet puntual i extraordinari, no barrejar-lo amb el del PT interí que passaria  a ser especialista. No hem de confondre un expert amb un PT amb formació pedagògica. Relacionat amb l’expertesa com fins ara.

Hem d’afinar les dades. Hem de resoldre tots el casos, el 100%. Es comprometen a enviar-nos les dades!

[1] https://www.parlament.cat/document/dspcc/8826458.pdf