Print Friendly, PDF & Email

El teletreball és una forma d’organització i de realització de treball. De cap de les maneres pot suposar una reducció en els drets del treballador/a. En aquesta segona mesa, el Departament ens ha presentat una proposta de document ple d’imprecisions, ambigu que pot donar lloc  a males praxis. La manca de regulació provoca abusos per part d’algunes persones. 

Des de la UGT Educació entenem que el Departament en realitat el que fa és traspassar la responsabilitat de la regulació del teletreball als centres educatius, mostrant un desistiment de funcions que són pròpies de l’administració en comptes de fer una regulació com caldria pactada amb la part social, com a mostra del que diem el text publicat el dia 21 de juliol a les normes d’organització i gestió de centres: 

«En les normes d’organització i funcionament dels centres s’ha de preveure el dret dels membres de la comunitat educativa a desconnectar digitalment de les activitats lectives i no lectives de caràcter telemàtic, respectant el temps de descans, les vacances i la conciliació familiar.

Així, es recomana potenciar el respecte a les jornades laborals del professorat i lectives dels alumnes, limitant l’ús professional i educatiu de les comunicacions digitals fora d’hores de treball, sobretot en els casos de teletreball i activitat lectiva telemàtica.»

De moment la feina telemàtica  apareix per primer cop citada a les instruccions d’inici de curs, també s’introdueix quan es parla de l’horari del professorat de secundària en el mateix document:

«6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.»

Per a la UGT  el Teletreball ha de ser un espai lliure de precarietat, respectuós amb els drets laborals. La jornada laboral total no podrà excedir mai les 30 hores comptant reunions, tutories, coordinacions, e-claustres

Totes les persones tenen dret a la desconnexió digital per tant el Departament ha d’establir mecanismes necessaris per a garantir aquest dret, no fer simples recomanacions de potenciar el respecte…

La formació en competències digitals és imprescindibles. Hem demanat per activa i per passiva que sigui  realitzada dins l’horari de permanència en el centre com a formació de centre.

El teletreball tindrà el seguiment adequat de seguretat i salut laboral? Es gestionarà també des de la prevenció de riscos laborals?

El Departament ens facilitarà abans d’iniciar el curs els dispositius informàtics, targetes de connexió? Si la situació de confinament i teletreball es perllonga sobre qui recauran les despeses que genera?

Com es conciliarà la vida familiar i la laboral? S’establiran permisos o reduccions de jornada per a persones que tinguin càrregues familiars i estiguin també confinades?

Pel que fa a la hibridesa (presencial/telemàtic) dels ensenyaments postobligatoris establerta pel Departament en les Instruccions del pla d’organització dels centres educatius per al curs 20-21, la UGT aposta per la presencialitat, no pel model híbrid, el Departament ha de fer possible  la presencialitat total d’aquests ensenyaments amb una disminució de ràtios, un augment de plantilla i la recerca d’espais alternatius com els CIFO. 

Continuarem al setembre negociant amb el Departament.