Print Friendly, PDF & Email

Ordre del dia:

1.- Actuacions realitzades en la gestió del FSE

2.- Perspectives pels CFA.

3.- Dades situació actual. Càrrecs, dotacions plantilles i provisió (documents annexos)