Print Friendly, PDF & Email

Ahir, dimecres 20 d’abril de 2022, a la reunió de la Mesa General de Negociació (MEPAGG), UGT i CCOO vam signar un acord que millora la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya.

La totalitat de les mesures les trobareu a la web de la UGT Generalitat de Catalunya http://ugtgeneralitat.cat/generalitatugt/2022/04/20/noves-mesures-de-conciliacio-familiar-i-flexibilitat-horaria/.

Detallem les mesures que afecten al personal docent. Les 3 primeres requeriran ser ratificades pel Govern i entraran en vigor en el termini previst d’1 mes i les altres entraran en vigor de manera imminent.

  1. Permís de “maternitat” i “paternitat” en règim de jornada parcial: A partir d’ara tant la mare biològica com el progenitor diferent de la mare biològica podran gaudir a temps parcial del permís de naixement, per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció o acolliment temporal o permanent, respectant sempre les primeres 6 setmanes del permís, que s’hauran de gaudir de manera íntegra. Això permetrà, per exemple, que es puguin “reconvertir” les darreres 10 setmanes del permís en 20 setmanes, això sí treballant la meitat de cada jornada laboral.
  2. Les “tècniques de reproducció assistida” donaran dret a un permís per dret indispensable en els termes que recull l’article art. 48.e) TREBEP.
  3. Absència justificada al lloc de treball d’una jornada laboral diària per a la realització de les següents proves diagnòstiques considerades invasives: En cas d’absència per la realització de proves mèdiques invasives com la colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes, aquesta absència es considerarà justificada pel total de la jornada laboral diària.
  4. Còmput inicial per al gaudiment del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica: l’inici del permís no haurà de coincidir necessàriament amb el primer dia d’hospitalització del familiar o del repòs domiciliari posterior a una intervenció quirúrgica sense hospitalització. A partir d’ara, el termini per començar a comptar els 10 dies per gaudir-lo el decidirà el treballador/a lliurement i podrà iniciar-lo en qualsevol moment mentre es mantingui l’hospitalització o el repòs domiciliari. Recordem que aquest permís es pot gaudir de manera discontínua també a lliure elecció del treballador/a.
  5. Equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades: S’entén per famílies enllaçades la unió de persones (cònjuges o parella de fet) que tenen fills de relacions anteriors i, per tant, es crea un vincle entre els familiars d’aquestes persones. Les persones que formen part d’una família enllaçada podran gaudir dels permisos regulats sempre que s’hagi constituït legalment el matrimoni o la parella de fet, tenint en compte que el concepte d’afinitat es limita al vincle que existeix entre cada cònjuge i els parents de sang de l’altra.
  6. Inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos per conciliació: En el permís de flexibilitat horària previst a l’article 22 de la Llei 8/2006, cal entendre que als efectes de visites o proves mèdiques s’equipara el cònjuge o parella de fet al familiar de primer grau.
  7. Famílies monoparentals: El permís per naixement de famílies monoparentals es podrà gaudir de manera interrompuda un cop transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori.

La UGT hem recalcat que, malgrat aquestes mesures suposen un clar benefici per als treballadores i treballadors públics, encara hi ha d’altres que la UGT volem implementar i, per aquest motiu, hem reclamat la convocatòria del Grup de Treball de Conciliació per continuar treballant en la recuperació i implementació de noves mesures.

Salut i cuideu-vos!