Print Friendly, PDF & Email

Instrucció 6/2019, de 8 de novembre, sobre les mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball per motiu de malalties oncològiques o d’especial gravetat i sobre el procediment per adoptar aquestes mesures

Aquesta Instrucció s’aplica en supòsits de reincorporació al lloc de treball després de les malalties següents:

–Malalties oncològiques

-Malalties d’especial gravetat 

a) Adaptació progressiva de la jornada de treball

Consisteix en una reducció de jornada sense reducció retributiva, que es considerarà com a temps efectiu de treball. La mesura comprèn la reducció de jornada durant un període de  tres mesos, amb els percentatges següents:

– Reducció del 50% de la jornada diària durant el primer mes
– Reducció del 25% de la jornada diària durant el segon mes
– Reducció del 10% de la jornada diària durant el tercer mes