Print Friendly, PDF & Email

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

Resum

En el Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, a més de l’increment retributiu general, s’habilitava un altre 1% d’increment retributiu variable, amb efectes d’1 de juliol del 2020, en el cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants el 2019 assolís o superés el 2,5 %, circumstància que actualment ja coneixem que no s’ha produït, atès que l’increment del PIB s’ha situat en un 2%, i per tant no aplica cap increment addicional variable.

En canvi, sí que s’ha d’aplicar un increment addicional del 0,30% de la massa salarial per a la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres mesures..

La disposició addicional tercera regula els mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de personal, i reprodueix la mesura continguda al Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, no convalidat.