Print Friendly, PDF & Email
Es publica la Resolució EDU/620/2024 que modifica la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, establint canvis en  la publicitat de les qualificacions, les normatives curriculars aplicables als diferents cossos docents, en el desenvolupament de les proves i la presentació de recursos administratius.

L’esmentada Resolució resol:

-1 Modificar la base 7.4.1.4 de l’annex 1 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, que queda redactada de la manera següent:

7.4.1.4 Publicitat de les qualificacions

Una vegada finalitzada la segona prova, el tribunal publica la puntuació obtinguda a la segona prova en el tauler d’anuncis del centre on s’hagi realitzat i a l’Espai personal i s’obre un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, per a la presentació de les reclamacions davant del tribunal a través de l’Espai personal.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, mitjançant resposta suficientment motivada a l’Espai personal, d’acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista amb la puntuació definitiva de la segona prova.

Contra aquesta valoració definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.”.

 

-Pel que fa a les especificacions, pautes i criteris per a la realització de l’exercici de caràcter pràctic, que queda redactat de la manera següent:

“Annex 6

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l’exercici de caràcter pràctic

La part A de la primera prova té per objecte comprovar la capacitat per dissenyar les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes.

1. Per a les especialitats del cos de professors d’ensenyaments secundari:

La prova consisteix en l’elaboració d’una situació d’aprenentatge a escollir entre dues opcions plantejades pel tribunal.

En el disseny de la situació d’aprenentatge cal explicitar la ubicació del contingut pràctic en el currículum, la interrelació amb altres continguts, els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l’alumnat, les activitats que es duran a terme, els recursos necessaris, la gestió del grup, els criteris i instruments d’avaluació que es proposa per una sessió de classe en el context descrit en el supòsit.

En cada situació proposada es planteja la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d’exercicis i supòsits per avaluar el grau de coneixements de l’aspirant sobre els continguts implicats en la situació d’aprenentatge que ha d’elaborar.

Les persones aspirants disposen de 3 hores per resoldre la prova, excepte que per la naturalesa de la prova s’estableixi una durada superior.

El tribunal valora les capacitats de l’aspirant pel que fa a l’organització del treball, la gestió del temps, l’adaptació a les característiques de l’alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.”

 

-3 Modificar l’annex 7 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, pel que fa a la normativa curricular vigent del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes i del cos de mestres.

3.1 L’apartat 1 de l’annex 7 de la convocatòria queda redactat de la manera següent:

1. Per al cos de professors d’ensenyament secundari

Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes.”

3.2 L’apartat 2 de l’annex 7 de la convocatòria queda redactat de la manera següent:

“2. Per al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Reial decret 1041/2017, de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades en diversos plans d’estudis i les d’aquest reial decret.

Decret 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.

Decret 243/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.”.

3.3 L’apartat 4 de l’annex 7 de la convocatòria queda redactat de la manera següent:

“4. Per al cos de mestres.

Educació infantil

Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.

Educació primària

Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.”.

 

-4 Modificar l’annex 1 i l’annex 2 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, per incorporar una nova base que indiqui quin és el tràmit electrònic habilitat per la presentació de recursos administratius.

4.1 Incorporar una nova base 14 a l’annex 1 de la convocatòria, que queda redactada de la manera següent:

“14. Presentació de recursos administratius

Les persones aspirants que vulguin presentar recurs administratiu contra una resolució o un acte administratiu en els procediments d’ingrés i accés a la funció pública docent d’aquesta convocatòria, l’han d’interposar exclusivament mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos contra les resolucions o actes administratius de les convocatòries d’ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d’Educació”.

No s’admetran a tràmit els recursos administratius no presentats mitjançant aquest tràmit electrònic específic.”.

4.2 Incorporar una nova base 10 a l’annex 2 de la convocatòria, que queda redactada de la manera següent:

“10. Presentació de recursos administratius

Les persones aspirants que vulguin presentar recurs administratiu contra una resolució o un acte administratiu en el procediment d’adquisició de noves especialitats d’aquesta convocatòria, l’han d’interposar exclusivament mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos contra les resolucions o actes administratius de les convocatòries d’ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d’Educació”.

No s’admetran a tràmit els recursos administratius no presentats mitjançant aquest tràmit electrònic específic.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Educació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos contra les resolucions o actes administratius de les convocatòries d’ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d’Educació”.