Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/1860/2019, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1360/2019, de 16 de maig, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

S’ha detectat, a l’annex de la Resolució EDU/1360/2019, la manca d’un membre de la comissió d’una especialitat del cos de mestres, així com la necessitat de substituir un vocal d’una altra especialitat del mateix cos, de manera que s’han de realitzar les modificacions oportunes.