Print Friendly, PDF & Email

  1. El personal interí­ que ha estat nomenat per primera vegada el curs 2016-2017 amb posterioritat al 19 de maig de 2017 i no ha pogut formalitzar telemàticament la seva sol·licitud de destinació ha d’emplenar a mà  l’imprès de sol·licitud de destinació per al curs 2017-2018 que li facilitaran als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona.
  2. Modificar el paràgraf segon de la base 11 de l’annex 1 de la Resolució ENS/1005/2017, que queda redactat de la manera següent:

    El personal interí nomenat en aquests procediments d’adjudicació  de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2017 tingui vigent una llicencia d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal mantindra  el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018.

    Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2016-2017 un nomenament d’interí­ fins el 31 d’agost de 2017 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l’adjudicat per al curs 2017-2018 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars..

PDF (35.37 KB)