Print Friendly, PDF & Email

Resum mesa sectorial 05 de juliol de 2022

El passat dimarts 5 de juliol vam estar presents a la Mesa Sectorial del Departament d’Educació amb els punts següents:

  • Oposicions al cos d’inspecció
  • Concurs de mèrits del personal docent
  • Manteniment de la reducció de 2 hores complementàries (no lectives) a persones majors de 55 anys

  • Respecte a les oposicions al cos d’inspectors d’educació com a novetat dins de la primera part (la part A del temari) de les 3 h totals, durant 60 minuts les persones aspirants podran consultar la normativa per resoldre les qüestions pertinents.

Així l‘estructura seria la següent:

-1ª part: desenvolupament del cas pràctic: 3h, amb casos que un inspector/a es pot trobar durant el seu exercici. Serà llegit davant el tribunal i hi haurà 15′ preguntes per part dels seus membres. Amb material auxiliar.

-2a part. Exposició pública d’un temari propi, d’entre 2 temes triats a l’atzar. Temps sense material auxiliar. Un full. Exposició 30′ i 15′ de preguntes. Prova eliminatòria

-Darrera part. Desenvolupament d’un tema escrit, temari MEC (conjuntament tots els aspirants) entre 2 boles extretes a l’atzar. Sense material auxiliar. Lectura i correcció interna.

Amb el 40%/30%/30% de la nota de cada prova

UGT demanem un calendari amb el procediment i revisar que a la convocatòria es ratifiqui el requisit indispensable de “No haver estat objecte de condemna amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual”. No inclòs de manera explícita.

  • Concurs de mèrits:

-El Departament informa que l’aplicatiu que es farà servir permetrà tenir accés a totes les dades de l’XTEC i ATRI de les persones que s’inscriguin (declaració jurada i també experiències a escoles concertades). Únicament caldrà presentar aquelles dades que no hi constin.

– D’altra banda, un tribunal únic per cada especialitat valorarà els mèrits de les aspirants.

-Ens comuniquen que el professorat del cos de tècnics de Formació Professional (a extingir) participaran com PT (i, per tant, rebran una plaça en aquest cos a extingir), amb la intenció d’integrar el màxim d’especialitats. Per tant, Catalunya, junt amb Euskadi i Galícia no participaran del procés de la resta de comunitats autònomes que es coordinaran i el procés es gestionarà des del Ministeri d’Educació i FP.

-Per la gent que es vol presentar a València o Balears s’està estudiant que les persones que s’hagin de presentar a alguna d’aquestes comunitats no caldrà que hagin de demanar els certificats de llengües perquè potser s’habilita l’intercanvi de dades.

-El Departament anuncia que coincidiran els 2 procediments (concurs de mèrits/concurs oposició per estabilització) fet que UGT no entenen donat que serà un procés informatitzat i que hauria de ser molt ràpid de poder gestionar.

Davant la queixa anuncien que es valorarà el fet de retornar les taxes d’inscripció al concurs d’oposició, en cas d’aconseguir una plaça pel concurs de mèrits.

-Es parla del fet que moltes persones reben un tipus de nomenament i a la pràctica porten a terme la seva tasca al centre a una especialitat diferent. Incomprensiblement, el Departament nega aquesta realitat i comenta que es tindrà en compte l’especialitat gravada al nomenament de l’atri.

-De la mateixa forma demanem que es revisi la situació de les persones que han exercit 2 especialitats al mateix temps i que a cada sol·licitud aquest temps es comptabilitzi amb la puntuació màxima a cada especialitat.

  • Previsió de calendari i convocatòries:

-Setembre 2022: convocar concurs de mèrits.

-Novembre 2022: publicació de la convocatòria d’oposicions d’estabilització i concurs de trasllats estatal.

-Abans del 31 de desembre de 2022: convocatòria de concurs d’oposició ordinari.

-Març 2023: publicació d’aprovats/ades del concurs de mèrits

-Abril/ maig: adjudicacions d’estiu.

-Maig/juny 2023: oposicions d’estabilització. Barem posterior i participació en les adjudicacions d’estiu

-Setembre 2023: incorporació com a funcionàries (persones amb plaça per concurs de mèrits)i incorporació com a funcionàries en pràctiques (persones aprovades per oposicions d’estabilització).

-2023: execució de la convocatòria del concurs d’oposició ordinari

-Setembre 2024: incorporació com a funcionaris en pràctiques aprovades del concurs d’oposició ordinari.

  • Durant la mateixa sessió el Departament entrega “in situ” una documentació annexa, que no s’havia fet arribar prèviament amb el detall de places per especialitats.

UGT trobem indignant que la part social no hagi pogut accedir a la informació que fa arribar el Departament amb suficient antelació per poder consultar-la prèviament i fer les comprovacions pertinents. També demanem pel motiu de l’encariment de les taxes de participació i transparència.

Ja fa diverses meses UGT vam demanar que, pel proper Concurs de Trasllats a la tardor de 2022, estiguessin incloses totes les places que s’han pogut detectar de cara al concurs de mèrits i que estiguin disponibles per les persones funcionàries que concursaran.

  • Arribat el tercer punt de l’ordre del dia sobre la reducció de 2h complementàries i no lectives a les persones majors de 55 anys, fet que encara és una de les retallades que el Departament manté, UGT junt amb la resta de sindicats hem abandonat la taula amb la intenció de manifestar el nostre rebuig i la manca de negociació del Departament, que continua fent servir les Meses Sectorials per donar per fet el tràmit d’audiència i perpetuar les seves polítiques de retallades de drets del professorat.

UGT Educació Pública