Print Friendly, PDF & Email

Mesa Sectorial 23 de maig de 202

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta núm. 03/2023 corresponent a la sessió del dia 9 de febrer de 2023.

2. Retorn de les propostes sindicals en l’ordre de calendari escolar pel curs 2023-2024

La UGT manifestem:

-la nostra posició contrària a l’avançament del calendari escolar, com ja ho vam exposar al Consell Escola de Catalunya.

-La sol·licitud de reconeixement de forma expressa dels patis a Primària com a temps lectiu. Al darrer redactat el Departament pretenia modificar-ho i podia estar subjecte a diferents interpretacions.

-Demanem l’aplicació del decret d’autonomia de centres per poder sol·licitar jornada continuada.

-La necessitat d’informar i recordar a tots els Equips Directius que aquest mes de juliol està reservat per la formació i el professorat NO HA D’ASSISTIR AL CENTRE.

3.- Competència digital

La formació no és obligatòria, però sí que és obligat per les administracions i és obligat acreditar algun nivell de la CD.

L’administració fa saber que:

-Molts ensenyaments de les universitats inlouran ja amb la CDD.

– 2024-25 qui cursi Màster també podrà acreditar un determinat nivell de competència digital.

– No tenen ni previst ni desenvolupat el disseny d’una Prova específica d’acreditació. Encara que ho reculli el Pla digital de Catalunya.

– Acreditació: A1 dos cursos (amb un sol curs) de formació de 40h i el nivell A2, 50h.

-La formació no és obligatòria però sí recomanable.

-Es planteja que aquesta competència pugui comptar en el següent concurs de trasllats i a l’accés a la funció pública, però no està definit si com a requisit o com a mèrit.

UGT: Molts equips directius estan plantejant aquesta formació com a obligatòria, acollint-se a les 7.5 hores d’altres activitats relacionades amb la docència. Demanem que s’enviï a les direccions l’aclariment respecte a aquesta NO OBLIGATORIETAT.

4.- Coordinadors digitals

La UGT ha convidat una persona de la Plataforma de coordinadores digitals que exposa:

-La necessitat de 1200 persones per cobrir les necessitats actuals.

-Moltes vegades es triplica les hores de dedicació (sense cobrar) respecte al temps que realment es disposen a l’horari del coordinador.

-Es demana la regulació pel propi departament.

-Disposen de nou material, com per fer robòtica, però disposen del temps per fer la formació necessària a la resta de companys.

-Cal un augment retributiu (exposen proposta)

-Alguns coordinador/es estan rebent pressió dels ED a continuar fent-la obligatòriament.

L’administració es compromet a fer un increment de pressupost en manteniment dels equips dels centres, amb la possibilitat de tenir tècnics itinerants i pressupostos de centre perquè es pugui contractar personal extern homologat. Incloure seminaris dins horari escolar. Millorar el servei d’atenció SAU. Supervisió d’assignació de reducció d’hores al centre. Revisar amb els Equips Directius i Inspecció quines tasques pertoquen als coordinadors i quines no.

5.- Torn obert de paraules

PRÈVIA CONCURS DE MÈRITS:

Dilluns el departament es van reunir amb la Comunitat Valenciana i Balears.

Per altra banda, el departament ha treballat en la publicació de les actes dels tribunals, per aquest motiu va publicar el llistat del passat 19 de maig per revocar algunes propostes de persones seleccionades.

Per les persones afectades, s’obrirà un període excepcional de 2 dies per a 35 persones que no havien abonat les taxes de les oposicions afectades. També podran fer manualment les peticions d’estiu en la fase d’interines. Prèviament comunicació per part dels serveis territorials.

• Recursos i renúncies: S’està treballant per quadrar els recursos acceptats amb les renúncies.

La resta de CCAA, publicaran el 29 de maig els llistats amb les persones que han superat el concurs de mèrits i a partir del 6 de juny, un cop es tingui el llistat de les renúncies, aquestes es podran fer públiques.

  • Comunicat de la consellera de presidència respecte el nombre de places de Concurs de mèrits:

Les places publicades van ser objecte d’identificació i extracció per part de Funció Pública. Aquesta oferta va ser traslladada, validada i signada per tots els sindicats que formen part de la Mesa de Funció Pública, inclòs la IAC-CATAC (USTEC) i no entenen el motiu de les queixes i reclamacions d’aquest sindicat.

La UGT fem arribar el nostre malestar per la publicació sense prèvia comunicació de les llistes de les persones revocades el passat divendres. Tenint en compte la reclamació de la UGT, aquestes persones que han estat col·locades en el bloc 2, seran baremades corresponentment a 1 de juny.

Es publicarà ben aviat aspectes referents a la presa de possessió, possibilitat de sol·licitar excedències, admesos i excloses definitives de les oposicions i altres aspectes referents a les adjudicacions provisionals i inici de processos selectius al web del departament.

UGT Educació Pública