Print Friendly, PDF & Email

Els mutualistes que no es trobin en situació d’actiu (jubilats, mutualistes voluntaris, així com beneficiaris podran presentar les seves sol·licituds davant qualsevol Servei Provincial o Oficina Delegada de MUFACE, presencialment o per correu postal, o en qualsevol dels registres. durant els dies hàbils/laborables dels mesos de març i octubre de cada any natural..

No s’admetran sol·licituds en format paper, per cap dels mitjans indicats en el paràgraf anterior, fora d’aquests períodes, excepte aquelles relatives a fets causants el dret dels quals prescrigui durant l’any natural de presentació de la sol·licitud.

Els interessats hauran d’utilitzar l’imprès normalitzat corresponent disponible tant en les oficines de MUFACE, com en la pàgina web de la Mutualitat, l’adreça electrònica de la qual és www.muface.es, al costat del qual haurà d’acompanyar-se la documentació pertinent.»

La presentació electrònica, es pot fer sempre durant tot l’any.

BOE pdf