Print Friendly, PDF & Email
Noticíes relacionades
La UGT sol.licita prorrogar els contractes dels substituts que han acabat el seu nomenament
Informació important professorat interí i substitut

 

L’objecte d’aquesta nota informativa és clarificar com afecta la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis dels procediments administratius, decretada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, en el gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent al servei de l’Administració educativa durant el període de vigència d’aquest Reial decret, o si s’escau, les seves pròrrogues.


Cal posar en relleu que els períodes de gaudiment o les durades dels permisos no tenen a veure amb els terminis per portar a terme les activitats administratives corresponents en el curs d’un procediment administratiu.


Els permisos sol·licitats i que estan en curs poden resoldre’s atenent, si escau, a les necessitats del servei.

Els permisos que no han estat resolts permeten, al personal afectat, desistir de la sol·licitud.

1. Permisos de maternitat i paternitat


Aquests permisos estan vinculats a la regulació continguda en la normativa de la Seguretat Social de les prestacions corresponents. Tenen una consideració primordial en l’ordenament jurídic als efectes de protegir la família i la igualtat entre dones i homes, i no estan supeditats a les necessitats dels serveis.


A més, la finalitat del permís no queda afectada per les mesures acordades per al personal com a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2. Si s’ha sol·licitat el gaudiment del permís de forma continuada per a tota la durada, el permís no es pot interrompre.


En aquest sentit, les sol·licituds d’interrupció dels permisos de maternitat i de paternitat que no es van presentar abans del 12 de març, data en què va entrar en vigor la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i en què s’estableix el tancament de tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya, no es poden autoritzar, atès que la interrupció comportaria reiniciar la prestació efectiva del servei i, en aquest moment, la prestació ordinària del servei ha estat temporalment interrompuda per a tot el personal docent, des del tancament dels centres i de forma indefinida, supòsit que podria donar lloc a un abús de dret.


D’altra banda, la denegació tampoc comporta cap vulneració del dret a la conciliació i a la cura del fill o filla, que és el fonament bàsic del dret a la interrupció d’aquest permisos. A més, cal evitar causar un perjudici injustificat a les persones substitutes, ja que les abocaria a passar a la situació d’atur pel moment excepcional en què ens trobem.

2. Altres permisos

El règim de permisos pretén donar cobertura a una contingència que el legislador ha considerat especialment digna de protecció, de manera que la seva concessió no pot desvincular-se de la finalitat amb què s’atorga, amb la qual cosa el permís corresponent s’ha de gaudir de forma immediata a la producció del fet que el causa.


Tanmateix, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, els permisos per mort, accident, malaltia greu o l’hospitalització d’un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, es poden gaudir dins del termini de 10 dies a partir del succés, a voluntat del personal, en virtut de l’article 11.4 del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008.


Així, si durant el període de mobilitat reduïda es produeix algun supòsit de fet que doni dret al gaudiment d’algun permís (per exemple, el permís per hospitalització d’un familiar), cal entendre que la persona interessada pot atendre aquesta necessitat puntual sense necessitat de sol·licitar aquest permís, en el cas que s’hagi acollit al permís per deures inexcusables, atès que amb el gaudiment d’aquest permís ja es pot atendre qualsevol contingència de les que donen dret al gaudiment dels altres permisos.


Cal tenir en compte, però, que no es poden gaudir de dos permisos alhora i, atès que el permís per deures inexcusables de caràcter retribuït ja cobreix tot el període de mobilitat reduïda, aquest preval sobre la resta de permisos.


Pel que fa a la finalitat dels permisos, no hi ha cap inconvenient a interrompre els permisos ja concedits de matrimoni i trasllat de domicili, si així ho sol·licita la persona interessada.


Els permisos i les llicències dels quals encara no hagin gaudit les persones interessades, tot i estar sol·licitats i autoritzats abans del 12 de març, es poden deixar sense efecte, si la persona interessada ho sol·licita prèviament (per exemple, en el cas d’una sol·licitud d’anul·lació del permís de matrimoni, ja aprovada, i que es preveia gaudir en aquest període). Per contra, no es poden anul·lar els permisos i llicències dels quals ja s’està gaudint.

3. Vacances

El gaudiment de les vacances resta condicionat a les necessitats dels serveis. D’altra banda, si un empleat públic ha sol·licitat les vacances per a un període que coincideix parcialment o totalment amb el període de mobilitat reduïda, i aquestes no s’han iniciat, es pot, donada la situació excepcional, i a sol·licitud de la persona interessada, deixar sense efectes la sol·licitud de vacances que ja s’ha autoritzat.

Excepcionalment es poden interrompre les vacances iniciades amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada.


4. Reduccions de jornada


En el supòsit de reduccions de jornada per tenir cura de fill o filla, o d’altres per motius de conciliació, no és possible tornar a la jornada sencera durant el període de mobilitat reduïda i després reprendre la reducció de jornada.

Així mateix, tampoc és possible renunciar a la reducció de jornada durant el període de tancament dels centres, si no s’havia previst amb anterioritat.

5. Reingressos de situacions d’excedències


En el supòsit de sol·licitud de reingrés al servei actiu després de gaudir alguna de les diferents excedències voluntàries, cal tenir present, en primer lloc, si es tracta o no d’una excedència amb reserva de lloc de treball.


En el cas d’una sol·licitud de reingrés d’excedència per interès particular, en què no hi ha reserva, el reingrés resta condicionat a les necessitats del servei en el cas d’adscripció provisional, i altrament als altres requisits legals, d’acord amb l’article 70.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.


Pel que fa a les sol·licituds de reingrés des d’una excedència per tenir cura d’un fill o filla, o des d’una altra excedència de les previstes a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, amb reserva de lloc, que no es van presentar abans del 12 de març, no es poden autoritzar, atès que el reingrés comportaria reiniciar la prestació efectiva del servei i, en aquests moments, la prestació ordinària del servei ha estat temporalment interrompuda per a tot el personal docent, des del tancament dels centres i de forma indefinida, supòsit que podria donar lloc a un abús de dret. Així mateix, cal evitar causar un perjudici injustificat a les persones substitutes, ja que les abocaria a passar a la situació d’atur atès el moment excepcional en què ens trobem.