Print Friendly, PDF & Email

A partir de l’1 d’abril de 2019 han entrat en vigor els nous permisos de maternitat i paternitat.

Les sis setmanes immediates posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes per la mare.

En el cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització dels descans obligatori posterior al part i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.

Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (8 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment a partir de l’1 d’abril de 2019

Les dues primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.

En cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les dues primeres setmanes, les sis setmanes restants es poden gaudir de manera interrompuda.

Butlletí