Print Friendly, PDF & Email

NOVA PÒLISSA DE DEFENSA JURÍDICA EN CAS DE SUSPENSIÓ DE TREBALL I SOU PER SANCIÓ DISCIPLINARIA, SENSE COST AFEGIT A LA QUOTA D’AFILIACIÓ.

NOVA ASSEGURANÇA PER SANCIÓ DISCIPLINARIA

Com a continuació de la carta que la Secretària General de la FeSP-UGT de Catalunya va adreçar-vos informant d’una nova pòlissa de   defensa jurídica en cas de suspensió de treball i sou per sanció disciplinaria,  per a tots els afiliats i afiliades de la federació i que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2018 sense cost afegit a la quota d’afiliació, us passem a donar tot seguit informació més precisa.

En primer lloc us informem que es tracta d’una pòlissa que garanteix la defensa jurídica dels interessos dels afiliats i afiliades en l’àmbit de la seva activitat funcional o laboral. És una prestació en cas de suspensió de treball i sou per sanció disciplinària.

Les garanties que inclou són:

Assistència jurídica telefònica

ARAG posa a disposició de l’assegurat un advocat perquè informi telefònicament, en prevenció de qualsevol litigi, sobre l’abast dels drets que, amb caràcter general, l’assisteixin en l’àmbit de la seva vida particular, així com  de la  millor manera de defensar aquests drets. Aquesta informació jurídica es prestarà mitjançant el número de telèfon personalitzat    912978277 en horari de dilluns a divendres 9 a 19 hores (24 hores per a temes urgents).

Defensa penal i finances

  1. ARAG garanteix la defensa de la responsabilitat penal de l’assegurat en processos per fets produïts en l’exercici de la  seva activitat funcionarial o  laboral. Queden exclosos els  fets voluntàriament causats per l’assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part d’aquest, segons sentència judicial ferma.
  2. En els mateixos supòsits coberts per l’anterior apartat 1, ARAG constituirà fins al límit expressat en aquestes condicions particulars, la fiança que en el procediment penal s’exigeixi a l’assegurat, per:

– obtenir la seva llibertat provisional;

– avalar la seva presentació a l’acte del judici;

– respondre del pagament de les costes judicials, amb exclusió d’indemnitzacions i multes.

Subsidi per suspensió temporal de treball i sou

El  subsidi  garantit  cobrirà  la  pèrdua  econòmica  real  de  l’assegurat,  consistent  en  les retribucions netes deixades de percebre durant el període en què romangui en suspensió temporal d’ocupació i sou, amb un límit de 2.400€ al mes i fins a un màxim de 12 mesos.

Reclamació de danys corporals

ARAG garanteix la reclamació al tercer responsable identificable, tant per via amistosa com judicial, de les indemnitzacions corresponents a l’assegurat pels danys corporals i perjudicis patrimonials derivats d’aquests, que li siguin causats, per imprudència o dolosament, en l’exercici de la seva activitat funcionarial o laboral.

En  cas  de  mort  de  l’assegurat,  poden  exercir  la  reclamació  el  seus  familiars,  hereus  o beneficiaris.

Sinistre

Per declarar un sinistre serà necessària la certificació: Modelo carta de cesión de datos para poder declarar siniestros en el seguro ARAG de defensa jurídica laboral y subsidio

Passos a seguir per part de l’assegurat:

  1. Opció telefònica per obtenir informació al moment: 912978277
  2. Obtenir a qualsevol seu de la UGT la Modelo carta cesión de datos…” (anexo 1)
  3. L’afiliat haurà d’enviar per correu electrònic la certificació lliurada per la FeSP-UGT de Catalunya emplenada i signada a:    seguroafiliados@fespugt.eu És molt important que quan es tracti d’una notificació d’un sinistre nou, a més d’enviar la certificació, signada i segellada, en l’ “ASSUMPTE” del correu que l’assegurat enviï a ARAG es faci constar: “Alta parte FeSP”
  4. A partir d’aquest moment ARAG es posarà en contacte amb l’assegurat per iniciar la defensa jurídica.
    En el supòsit que l’assegurat opti per exercir el seu dret de lliure elecció d’advocat, el límit màxim de despeses jurídiques serà de 1.000 euros.
  5. Per a consultes i tràmit de sinistres: un equip concret de tramitació serà l’encarregat de la gestió dels expedients de sinistres. A cada expedient nou que entri a ARAG, se li assignarà un tramitador específic que el tutelarà i gestionarà. Les dades del tramitador es  facilitaran a  l’assegurat conjuntament amb  el  número de  referència assignat a l’expedient  (nom,  adreça  de  correu  electrònic  i  telèfon  directe)  a  la  primera comunicació.

A banda de la informació descrita en aquesta carta s’adjunta també un resum de la pòlissa i l’annex núm. 1 : “Modelo carta de cesión de datos para poder declarar siniestros en el seguro ARAG de defensa jurídica laboral y subsidio

Creiem que aquesta nova prestació de cobertura per a tots els afiliats i afiliades a la FeSP-UGT i que no suposa cap cost afegit a l’afiliació és una fita que portàvem des de fa molts anys i que iguala a tots i a totes amb altres col·lectius que ja gaudien amb anterioritat d’aquesta cobertura, com ara la policia local, els agents rurals i el col·lectiu de presons.

En relació als afiliats i afiliades que pertanyen al col·lectiu penitenciari i que requereixin de la cobertura d’aquesta pòlissa, s’hauran de posar primer en contacte amb els serveis jurídics del sindicat professional de presons al telèfon 639.486.177, tal i com es venia fent fins ara.

 

Per a qualsevol informació us podeu posar en contacte amb nosaltres o bé a qualsevol seu de la UGT de Catalunya.