Print Friendly, PDF & Email

El termini de presentació de sol·licituds és: des del dia 21 de Gener fins al 9 de Febrer de 2015, ambdós inclosos.

Accés aplicatiu 

Accés a la borsa de treball documents a presentar

Declaració jurada per accedir a la borsa de treball  No cal presentar cap document, al final de l’imprès que presentem ja apareix la declaració jurada que he de signar.

Certificat mèdic de no patir cap malatia ni tenir limitació fisica o psiquica incompatible amb les funcions del cos i del lloc de treball.

  Ensenyaments que podeu impartir  Accés a la consulta per titulació

Titulacions per impartir un ensenyament  Accés a la consulta per cos i especialitat