Print Friendly, PDF & Email

La Llei Orgànica d’FP ha estat publicada el divendres 1 d’abril de 2022, si el temps per ael seu desenvolupament reglamentari és de 6 mesos, abans de l’1 d’octubre de 2022 ha d’estar implantada. Volem remarcar que el desenvolupament de la llei està condicionat per la negociació amb les CCAA les quals tenen les competències transferides.

La 1ª gran novetat, la DUALITZACIÓ.

Els nous graus, que s’enumeren des de la A fins a la E, substitueixen als títols, els certificats de professionalitat i els cursos d’especialització per a complementar les competències dels qui ja disposaven d’un títol de Formació Professional i unifiquen l’oferta anterior (reglada, ocupacional i contínua) i els dos sistemes creats per la Llei orgànica 5/2002: la Formació Professional del sistema educatiu, amb els seus corresponents cicles formatius, i la Formació Professional per a l’ocupació, a través dels certificats de professionalitat.

Segons l’article 55 de la llei, tota l’oferta de formació professional dels Graus C i D vinculada al Catàleg Nacional d’estàndards de Competències professionals tindrà un caràcter dual, incorporant una fase de formació en empresa o organisme equiparat, així com el grau E en els termes de l’apartat 1 de l’article 52. Aquesta dualització implica que segons l’apartat 5, la fase de formació en l’empresa tindrà una durada mínima del 25% de la durada total prevista de la formació. En els articles 66 i 67 es fa una distinció entre Formació Professional General i formació Professional intensiva en funció de la durada de les pràctiques en empresa i de si hi ha contracte laboral o retribució econòmica o no. La formació en l’empresa seria d’entre el 25% i el 35% en el règim general (fins a un 20% dels resultats d’aprenentatge del currículum, sense retribució econòmica).

A partir dels tres mesos l’alumnat pot iniciar el contacte amb l’empresa. Pendent reglamentàriament de determinar les condicions i els requisits bàsics d’aquest règim dual general.

Pel que fa a la del règim intensiu la durada de la formació en empresa seria superior al 35% (i la participació de l’empresa en més d’un 30% dels resultats d’aprenentatge o mòduls professionals del currículum), havent-hi un contracte de formació amb l’empresa. Passat el primer trimestre de formació l’alumnat podrà combinar períodes en un centre d’FP amb altres amb l’empresa.

Afectació al professorat d’FP: quan s’incrementen les hores d’estada a les empreses, es redueixen les del centre educatiu per tant, si no hi ha un compromís com el que va aconseguir UGT amb el Departament d’Educació de desdoblament de grups i compromís de no reduir professorat, hi ha perill de pèrdua d’hores de professorat si aquestes no s’utilitzen per a tutoritzar les pràctiques o fer un seguiment de l’alumnat.

 

MÉS COMPETÈNCIA ENTRE CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

La LOFP crea una nova xarxa de centres d’FP:

a) Els centres públics i privats autoritzats i acreditats a aquest efecte per l’Administració competent.

b) Els centres integrats d’FP.

c) Els centres de referència nacional, amb els requisits i en les condicions establertes a aquest efecte.

d) Els centres d’excel·lència de formació professional designats per l’AdministracióGeneral d’Estat.

e) Els organismes, públics o privats, amb els qui les Administracions competents subscriguin convenis o estableixin qualsevol altra fórmula de col·laboració.

f) Les empreses, públiques o privades, que, amb mitjans propis o contractats externament, desenvolupin accions formatives incloses en el Catàleg Nacional d’Ofertes de Formació Professional per als seus propis treballadors, en les condicions que es regulin.

En l’article 80 s’estableix que podran situar-se a Espanya centres estrangers de formació professional que es regiran pel que es disposa en els convenis internacionals, així com pel que es disposi reglamentàriament. L’autorització per a impartir ofertes de formació professional del país d’origen no pressuposarà el reconeixement, a l’efecte d’homologació o convalidació, de les titulacions atorgades per aquests centres.

 

L’EXCLUSIVITAT DE LA FORMACIÓ JA NO RECAU EN EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

L’article 85 estipula els requisits de titulació i qui pot impartir docència en Formació Professional del sistema educatiu; la Disposició addicional 5a fixa les Especialitats docents del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari i del Cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional.

1. Per a impartir docència en ensenyaments de Formació Professional integrats en el sistema educatiu s’exigiran els requisits de titulació i formació establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

2. Podran impartir docència en Formació Professional del sistema educatiu:

a) Els integrants dels següents cossos docents:

i. Els de catedràtics d’ensenyament secundari i de professors d’ensenyament secundari, de les especialitats de formació professional.

ii. El de professors especialistes en sectors singulars de formació professional.

iii. El cos a extingir de professors tècnics de formació professional.

b) Els qui disposin, a més del títol de Grau universitari, Llicenciat o Llicenciada, Enginyer o Enginyera i Arquitecte o Arquitecta o, si és el cas, titulació de Tècnic Superior de Formació Professional o Tècnic Especialista, declarada equivalent a l’efecte de docència, de la formació pedagògica i didàctica de nivell de postgrau o l’establerta per a la capacitació pedagògica i didàctica de Tècnics Superiors o equivalent, d’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

c) Els que per a la docència en determinades especialitats, es determinin reglamentàriament, prèvia consulta a les comunitats autònomes. Aquesta és una via que pot aportar solucions als companys i companyes afectades per la manca de títol universitari!

d) El personal que determini el Ministeri de Defensa en els centres de la seva titularitat que imparteixin ofertes de Formació Professional, i que compleixin els requisits determinats reglamentàriament.

Demanda històrica d’UGT respecte al professorat tècnic d’FP.

Creació d’un cos únic. El que havia de ser un únic cos, el de professorat d’FP, en realitat s’ha quedat en tres (i,ii,iii)!

Hem de procurar de buscar solucions individualitzades i detallades per mirar no deixar ningú fora. El personal interí que no tingui titulació universitària és el que està en una posició més feble si no pertany al grup de les 10 especialitats que no tenen grau universitari, caldrà intentar que entrin a través de l’estabilització i que se’ls tinguin en compte les habilitacions equivalents per a l’exercici de docència.

La Disposició addicional octava estableix que el professorat dels cossos docents que poden impartir docència en FP, sense perjudici del que s’estableix en l’article 95 de la *LOMLOE, podran impartir tots els graus d’FP establerts en aquesta llei de conformitat amb el seu perfil acadèmic i professional. Queda a criteri de les administracions competents contemplar, entre les seves actuacions, tant la docència com l’avaluació i acreditació de les competències professionals.

En relació amb l’anterior, la Disposició transitòria 4a habilita a les administracions educatives perquè, en tant no es completi el desenvolupament reglamentari que procedeixi de les disposicions sobre el professorat de formació professional, establertes en la present Llei i en la *LOMLOE, es pugui realitzar selecció de funcionaris de carrera de les convocatòries derivades de les ofertes d’ocupació pública aprovades, en el Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, així com nomenaments de personal interí en aquest cos, amb els requisits que existien per a aquest.

Per part seva, la Disposició final 4a s’encarrega de salvaguardar el rang reglamentari de la Disposició Addicional 5a. La Disposició final 2a fixa un termini màxim de 5 anys des de l’entrada en vigor de la Llei per a exercir el dret a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari als qui es trobi en possessió de la titulació de Grau universitari, Llicenciat o Llicenciada, Enginyer o Enginyera i Arquitecte o Arquitecta, o equivalent a l’efecte d’accés a la funció pública, o una altra equivalent a l’efecte de docència de les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari per a tots aquells que sol·licitin aquest dret amb posterioritat al termini inicial, sempre tenint en compte que correspon al Govern, en primera instància, establir el procediment i les condicions d’aquesta integració.

Ara toca que el Govern central, prèvia consulta amb les administracions educatives, estableixi el procediment i les condicions per a la integració en el Cos de Professors d’Ensenyament Secundari del professorat que reuneixi els requisits i el sol·licitin dins del termini inicial que s’estableixi, des del moment en el qual entri en vigor aquesta Llei. Per tant, a les meses de negociació de cada CCAA s’ha de decidir com i quan. L’ideal per agilitzar el pas de Professor Tècnic a Professor de Secundària seria que s’establís un procés en el qual s’aportés la documentació i una comissió avaluadora s’encarregués del tràmit, sense fer cap memòria ni prova escrita.

A més, la UGT demana l’equiparació salarial del professorat d’FP, a la mateixa feina mateixa remuneració. Les CCAA poden i deuen crear un complement autonòmic, sufragat prèviament pel ministeri. El 2018 el Parlament català va aprovar una moció al respecte. Exigim al Govern que la compleixi!

UGT ho ha reiterat a les meses de negociació.