Print Friendly, PDF & Email

Publicació de la llista definitiva de persones seleccionades Oposicions extraordinàries.

  • Prevista per avui dia 5 de desembre. Ja hi ha tribunals que han començat a publicar-les.
  • Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció el 5 de desembre de 2023, pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.
  • Amb la publicació de les llistes es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Presentació de documentació de les persones seleccionades

Les persones seleccionades han de presentar el document amb les declaracions responsables, en el termini de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC de les llistes úniques de persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats.

Coincidint amb aquesta publicació al DOGC, prevista a partir de la segona quinzena de desembre de 2023, s’activa l’enllaç per presentar les declaracions. L’enllaç al tràmit estarà dins d’aquest mateix apartat i es necessari disposar de signatura digital vàlida.

Les persones seleccionades que en el termini indicat no presentin telemàticament les declaracions responsables, o quan es comprovi que els manca algun dels requisits de participació, no poden ser nomenades funcionàries de carrera i queden sense efectes les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat.

  • Accés aqui a totes les informacions de les oposicions extraordinàries.

UGT Educació Pública