Print Friendly, PDF & Email

Amb data de 29 d’octubre, el Departament d’Ensenyament ha publicat una nova resolució que aclareix aspectes sobre el cobriment de les substitucions. Els canvis vénen a suavitzar la darrera resolució i determinen que:
Es cobriran des del primer dia:
– Quan hi hagi simultaneïtat de baixes en un centre i una sigui de llarga durada, es cobrirà des del primer dia la més llarga
– Els assumptes propis de durada superior als 10 dies.
– La substitució del personal substitut.
– El professorat dels cursos intensius d’EOI.
– El professorat dels PQPI no ubicats en centres educatius.
– El darrer trimestre del curs, el professorat de 2n de Batxillerat.
– Altres que valorin els SSTT, com per exemple llocs USEE; centres amb plantilles molt reduïdes; determinats centres d’educació especial que, per necessitats de l’alumnat, requereixin una atenció constant per part del professorat, o d’altres.
En les hores complementàries de Secundària del personal substitut, el Departament dicta les instruccions on el 80% de les hores complementàries es poden posar en la graella setmanal i, en canvi, el 20 % d’aquestes hores no hi poden figurar; és a dir, en la graella setmanal d’una substitució a jornada sencera a Secundària només hi poden constar 6 hores complementàries d’horari fix i 1,5 hores d’horari no fix.
Ara bé, quan parla de l’horari assignat al substitut es contradiu quan diu que les hores de vigilància de pati a Primària i les hores de guàrdia a Secundària no poden estar incloses en l’horari lectiu, però afegeix que en funció de les necessitats del centre les direccions podran assignar aquestes tasques per completar l’horari.
FETE-UGT ja havia proposat aquest canvis en les meses de negociació on es van demanar instruccions clares sobre la distribució de l’horari laboral del professorat substitut.
Des de FETE-UGT trobem insuficients aquestes mesures i demanem:
– Que les baixes es cobreixin totes des del primer dia i que es deixin d’aplicar les mesures del ministre Wert que envaeixen competències, com la d’esperar 10 dies lectius
fins a cobrir la substitució. – Que es deixin d’aplicar jornades diferents pel personal substitut.
Trobareu la resolució completa a: http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Borsa_docents/Normativa/ARXIUS/Resol_ampliac_instr.pdf