Print Friendly, PDF & Email

📌El Departament ens ha notificat que s’han presentat diferents recursos , a nivell individual, respecte l’actual convocatòria d’oposicions, alguns demanant la suspensió. L’Administració ens comunica que ha estudiat la situació amb els seus Serveis Jurídics i que tots els recursos es denegaran. Tot i això, sembla que, de nou, l’administració arriba tard per no haver-los resolt prèviament, dins dels terminis, sense més conseqüències. No ha sigut així i finalment caldrà suspendre de manera temporal el concurs d’oposició.

📌Com s’indica a l’apartat 3 de l’article 117 de la llei de procediment administratiu comú de les Adminstracions públiques:

“ L’execució de l’acte impugnat s’entén suspesa si, un cop transcorregut un mes des que la sol·licitud de suspensió hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o l’organisme competent per decidir sobre aquesta, l’òrgan a qui competeix resoldre el recurs no ha dictat i notificat resolució expressa sobre això.”

Per tant, s’entèn que l’Administració no ha respost dins d’aquest període d’un mes i per tant està obligada a suspendre temporalment l’acte impugnat (la convocatòria d’oposicions 2020-2021).

📌El Departament ens comunica que els recursos no prosperaran i les oposicions tiraran endavant dins dels terminis establerts, assegurant que es tractarà únicament d’un aspecte formal i que la convocatòria tornarà a estar vigent en breu .

📌La realitat és que aquesta situació, tot i que segons el Departament es tracta d’un procediment administratiu, afegeix una incertesa i angoixa innecessària als companys/es que es troben immersos/es en aquest període tant estressant com és la preparació d’oposicions, a més a més, agreujat pel context de pandèmia.

Som conscients que hi ha qui està donant cobertura i fomentant aquest tipus d’accions, en contra de les actuals convocatòries d’oposicions i aquest procés d’estabilització del professorat.
UGT Educació volem ser honestos/es amb els treballadors i treballadores i no podem defensar quelcom diferent a allò contemplat a la legalitat vigent per aconseguir l’estabilitat del professorat, tot lluitant per aconseguir el millor procés, sota els principis de mèrit, igualtat i capacitat. Per aquest motiu cal tenir molt present la regulació del procediment d’accés a la Funció Pública actual, tenint en compte que de modificar-se sense l’aprovació corresponent a nivell estatal, podria ser motiu d’impugnació i posterior revocament, com ja va tenir lloc en el passat, amb el corresponent perjudici pels opositors/es.

Volem el millor procés pels treballadors/es!! Volem treballadors públics amb plenitud de drets, en igualtat de condicions a la resta de funcionaris de l’Estat! Volem estabilització i no haver de dependre de les reclamacions dels equips directius per assegurar el nostre lloc de treball!!
Tots el Drets! Totes les condicions laborals! No acceptarem un cos amb condicions i drets low cost!!
UGT Educació esperem que la situació es resolgui el més aviat possible i que es pugui reprendre el calendari establert sense més repercussions negatives pels opositors/es.
Us mantindrem informats/ades a la nostra web WWW.PUBLICA.CAT