Print Friendly, PDF & Email

En data 18 de desembre es publica la RESOLUCIÓ EDU/4207/2023, de 13 de desembre, per la qual es determina:

  1.  Fer públiques les llistes de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició (extraordinari) per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, que consten a l’annex.
  2. Dins del termini de vint dies naturals, que s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC (per tant, a partir del dia 19 de desembre i fins els dia 6 de gener de 2024), les persones seleccionades han de presentar el document de les declaracions responsables, amb signatura electrònica, mitjançant el tràmit electrònic “Declaracions responsables per a l’ingrés a la funció pública docent” publicat a la pàgina web del Departament d’Educació, i adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d’Educació.”

D’acord amb les declaracions responsables formulades, el Departament d’Educació fa les comprovacions oportunes de la documentació a què fa referència la base 9.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, a través de les plataformes d’interoperabilitat, per a l’acreditació dels requisits d’ingrés. En cas que alguna dada no consti informada a la plataforma d’interoperabilitat, es requerirà la documentació acreditativa a la persona interessada.

Les persones aspirants seleccionades que en el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin el document de les declaracions responsables, o quan es comprovi que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 de l’annex 1 de la Resolució de convocatòria, no poden ser nomenades funcionàries de carrera i queden sense efecte les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

-3 La publicació d’aquesta Resolució al DOGC, amb les llistes corresponents, dona per efectuada la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

-4 Les persones seleccionades han de participar en el procediment d’adjudicacions de destinacions provisionals pel curs 2023-2024 per obtenir la seva destinació.

-5 La data de presa de possessió de la destinació adjudicada té efectes administratius d’1 de setembre de 2024. Les persones seleccionades que en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s’incorporin a les destinacions adjudicades com a funcionaris en pràctiques, s’entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, llevat que els hagi estat autoritzat l’ajornament de la fase de pràctiques o de la incorporació a aquesta.

-6 D’acord amb el que estableix l’article 61 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, quan es produeixin renúncies de les persones aspirants seleccionades als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, s’incorporarà, a la llista definitiva de persones aspirants seleccionades, les que segueixen a les proposades, d’acord amb les llistes complementàries aprovades per les comissions de selecció, sempre i quan en disposin per a les especialitats dels cossos on s’han produït les renúncies.

Les renúncies al procediment s’han de presentar mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de renúncies” publicat a la pàgina web del Departament d’Educació, amb signatura electrònica i adreçades a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Accés a la RESOLUCIÓ EDU/4207/2023, de 13 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

UGT Educació Pública