Print Friendly, PDF & Email

Si superes la fase d’oposició, emplena i enregistra la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés (L) i (R)” a l’Espai personal, amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats, i incorpora la documentació justificativa dels mèrits que no consten al teu expedient electrònic.

El termini per a l’al·legació de mèrits és de dos dies, d’acord amb el que estableix el teu tribunal.

La puntuació màxima de tots els mèrits és de 10 punts i es valoren de la manera següent:

  • Experiència docent prèvia: màxim 5 punts (apartat 1 de l’annex 3).
  • Formació acadèmica: màxim 5 punts (apartat 2 de l’annex 3).
  • Altres mèrits: màxim 2 punts (apartat 3 de l’annex 3).

Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 19 de gener de 2024 i al·legats a l’apartat que correspongui.

Pots consultar el barem a l’annex 3 de la versió unificada dels annexos de la Resolució de la convocatòria.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat ni subapartat.

Com presentar els mèrits