Print Friendly, PDF & Email

A conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, d’acord amb l’apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es van suspendre de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.

Per aquest motiu, el termini de presentació de reclamacions d’esmenes a la llista provisional d’admesos i exclosos del concurs oposició de personal docent, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, establert en deu dies hàbils, que es computaven des del dia 3 al 16 de març, ambdós inclosos, va quedar suspès en la data esmentada, faltant un dia hàbil per concloure’l.

El Reial decret 537/2020, de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix, a l’article 9 que amb efectes d’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà o es reiniciarà.

Per aquest motiu, es reprendrà el termini per presentar reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos, del qual quedava 1 dia hàbil per a la seva finalització, i les persones aspirants podran presentar al·legacions o reclamacions que considerin convenients, fins el dia 2 de juny inclòs.