Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

El procediment selectiu comença el dia 4 de setembre de 2020, a les 16 hores, a la seu del tribunal assignat a cada aspirant, en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixement de la llengua catalana.

El dia 5 de setembre de 2020, a les 10 hores, es realitza l’acte de presentació davant el tribunal assignat per a cada cos i especialitat i a continuació, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, es pot iniciar la fase d’oposició dels procediments d’accés a un cos de grup superior i d’adquisició de noves especialitats.

Si és necessària la distribució dels aspirants per franges horàries, el tribunal haurà de publicar la convocatòria, com a mínim, amb dos dies d’antelació al dia de l’acte de presentació.