Print Friendly, PDF & Email

El  dos d’octubre, finalment,  s’ha publicat la llista definitiva amb les puntuacions. Ens preguntem el perquè de la tardança? La resposta és senzilla: els tribunals han actuat amb disparitat de criteris pel que hem pogut comprovar pel tant per cent elevat d’aprovats d’uns, i de suspesos d’altres! Tot un desgavell que d’una manera o altra afecta les persones opositores, les quals no es mereixen ni aquest patiment ni aquesta angoixa.

DES D’UGT EDUCACIÓ SOM SENSIBLES A L’ALLAU DE RECLAMACIONS CONTRA LES PUNTUACIONS PUBLICADES PELS DIFERENTS TRIBUNALS DEL CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI. ÉS PER AIXÒ QUE VOLEM DONAR SUPORT A LES RECLAMACIONS TENINT EN COMPTE CERTS ASPECTES I CONSIDERACIONS PRÈVIES:

La Resolució EDU/4037/2022 de 21 de desembre en l’apartat 8.1.4 diu:

 “Les comissions de selecció, estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta fonamentada escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva de persones aspirants seleccionades.

Contra la llista definitiva de persones aspirants seleccionades publicada per la Comissió les interessades poden interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la direcció general de professorat  i personal de centres públics,  en el termini d’un mes.”

Per tant, cal primer analitzar les respostes raonades i rebatre-les. Recordem que és obligatòria la resposta.

Recordem que de cap de les maneres es pot rebaixar la nota: o s’estima la reclamació i s’apuja o es desestima i queda tal qual!

Tenim un mes per presentar-la seguint el model que us hi adjuntem!

Link recurs alçada