Print Friendly, PDF & Email

UGT INFORMA

IMPORTANT CONCURS OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ (juny 2023)

CANVIS IMPORTANTS en la U.D. HAN ESCOLTAT LES PROPOSTES DE LA UGT!!!

Tot i que encara NO S’HA PUBLICAT la resolució que regularà el Concurs d’oposició d’estabilitzacio que es realitzarà aquest 2023, UGT junt a la resta de la part social ja estem treballant a l’esborrany del document.

Des de la UGT celebrem que el Departament hagi recollit les nostres propostes de canvi. Davant el document provisional que regulava les bases per al concurs oposició hem aconseguit canvis que creiem que van en total benefici de les persones aspirants.

  • Inicialment, el document proposava que cada tribunal triès per sorteig els temes a desenvolupar.

Hem aconseguit que sigui un sorteig únic centralitzat, de manera que tots els tribunals de la mateixa especialitat i cos tindran les mateixes oportunitats.

  • Referent al pagament de les taxes.

Hem aconseguit que es demori el pagament de taxes fins que es resolgui el concurs de mèrits, de manera que qui surti seleccionada per concurs de mèrits i es presenti a les oposicions, no perdi els diners.

“Poden realitzar la inscripció al procediment selectiu sense abonar la taxa corresponent. En la llista provisional de persones admeses i excloses constaran com a excloses per manca de pagament. En el termini de 10 dies establert per a la presentació de reclamacions i esmenes, un cop publicada la llista, podran fer efectiu el pagament si no consten com a seleccionats en el concurs excepcional de mèrits esmentat”.

  • Al document inicial no figuraven les especialitats 600 de formació professional i ara sí que apareixen.
  • IMPORTANT! CANVIS REFERENTS A LA PART B DE LA PROVA (ELABORACIÓ DE LA UD O SITUACIÓ D’APRENENTATGE).

Inicialment, el text proposava que les persones aspirants portessin pensada la UD o situació d’aprenentatge pensada i memoritzada de casa i desenvolupar-la in situ, el dia que fossin convocats/des, tot adaptant aquestes UD o situacions d’aprenentatge a una situació educativa (context) triada entre tres proposada pels tribunals.

Des de l’inici la UGT vam mostrar el nostre contundent desacord amb aquesta proposta donat que implicava un estrès afegit a les persones aspirants que en cap cas determinava la vàlua professional, si més no, la capacitat d’improvisació, la qual no forma part del tarannà de la nostra tasca.

Vam suggerir que la UD o situació d’aprenentatge es portés elaborada i reflexionada des de casa i que es fes entrega al tribunal, tot quedant a l’espera per poder fer la defensa davant del tribunal, prèvia citació, amb la qual cosa, l’única prova escrita que es farà als tribunals serà el desenvolupament del tema.

Tot i que compartim el neguit i la sensació que cap procediment de selecció és just, celebrem que aquesta vegada el Departament hagi escoltat les nostres propostes, pensades per millorar els principis d’igualtat que han de regir aquests processos i estalviar un estrès innecessari a les persones aspirants i per complir amb l’objectiu inicial, estabilitzar al màxim de persones.

UGT Educació Pública