Print Friendly, PDF & Email

En el DOGC s’ha publicat una CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021). molt important ja que entre d’altres correccions destaco aquesta perquè simplifica el procés de certificació: A la pàgina 46, a l’annex 3, la base 1.3, on diu:

“1.3 Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta la persona aspirant, en altres centres, ja siguin de titularitat privada o d’una administració local, 0,1500 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació (aquest vistiplau només es requereix en el cas de centres privats), per la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o pel secretari dels serveis territorials corresponents o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d’altres col·legis professionals, d’ajuntaments i diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l’especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d’inici i de finalització d’aquests.”

Ha de dir:

“1.3 Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta la persona aspirant, en altres centres, ja siguin de titularitat privada o d’una administració local, 0,1500 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l’especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d’inici i de finalització d’aquests. Destaco que simplifica el procés de certificació”