Print Friendly, PDF & Email

Requisits de participació voluntària

Les persones funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal han d’estar en servei actiu en la mateixa especialitat que l’obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d’un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

Formulari i termini d’inscripció

Accedeix al formulari de participació voluntària

Termini de sol·licituds: del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024.

​Sorteig per deter​​minar l’ordre de designació

D’acord amb la base 6.3.3 de la Resolució EDU/4221/2023, de 13 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, es realitza un sorteig per designar els vocals dels tribunals d’entre les persones voluntàries i no voluntàries per tal de determinar la composició dels tribunals d’acord amb l’establert a la base 6.2.

Aquest sorteig es realitza amb l’aplicació de gestió de tribunals que, mitjançant l’assignació d’un número aleatori a cada candidat i tenint en compte la paritat i la distribució territorial dels participants, fa l’assignació dels vocals titulars i suplents per a tots els tribunals.

Norma​​tiva

Resolució ​EDU/4221/2023,​ de 13 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Resolució EDU/3643/2023​, de 27 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.