Print Friendly, PDF & Email

PATERNITAT

Durada:

Quatre setmanes consecutives que es poden iniciar des del:

1Finiment del permís de naixement del fill

2. Durant tot el període de permís de maternitat de la mare

3. Resolució judicial de l’adopció o acolliment

Com a molt tard es pot iniciar el dia següent del finiment del permís de maternitat de la mare.

Observacions:

El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat