Print Friendly, PDF & Email

Les pensions abonades amb càrrec a qualsevol dels règims o sistemes de previsió l’import íntegre mensual, sumat, si s’escau, a l’import íntegre mensual de les altres pensions públiques percebudes pel seu titular, excedeixi els 2.567,28 euros íntegres en còmput mensual
Les pensions de les mutualitats integrades en el Fons Especial de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat que, a 31 de desembre de 2015, hagin assolit les quanties corresponents al 31 desembre 1973