Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Butlletí

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

  1. Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany).
  2. Perfil Competència digital docent.
  3. Perfil atenció a la diversitat de l’alumnat.
  4. Perfil gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
  5. Perfil lectura i biblioteca escolar.
  6. Perfil immersió i suport lingüístic.
  7. Perfil educació visual i plàstica.
  8. Perfil docència de dues especialitats docents a l’ESO.
  9. Perfil metodologies amb enfocament globalitzat.

ACREDITACIÓ INICIAL (PROCEDIMENT AUTOMÀTIC)

El Departament d’Ensenyament acredita als professors que ja reuneixen els requisits especificats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d’ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:

Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l’última pantalla Consulta d’atributs per a llocs específics

ACREDITACIÓ SOL·LICITADA PELS PROFESSORS

Sol·licitud i documentació

Els professors que no obtenen l’acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s’indiqui en cada cas a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

Termini de presentació i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 8 de juny

Les presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Reconeixement de l’acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l’expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l’acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible pels interessats al portal ATRI.

En cas que no es reconegui l’acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s’ha de notificar a la persona sol·licitant.

Consulta d’atributs per a llocs específics: que es pot consultar: d’especialitats reconegudes, dades oposicio, consulta dels càrrecs ocupats, consulta d’atributs per a llocs específics.