Print Friendly, PDF & Email

La sol·licitud de perllongament inclou la doble possibilitat de:

  • jubilació el 31 d’agost del curs en què es presenta

Els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu. mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

En el cas que la persona interessada no presenti la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

  • perllongament per un curs més, fins el 31 d’agost de final del curs següent sens perjudici de l’autorització de pròrrogues successives pel mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què compleixin 70 anys

El perllongament de la permanència en el servei actiu per un curs escolar, de l’1 de setembre al 31 d’agost, s’ha de sol·licitar no més tard del 30 d’abril mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes del darrer dia del mes pel qual es sol·liciti.

El personal que compleixi l’edat de jubilació forçosa durant el curs 2016-2017 ha de sol·licitar, si és el cas, el perllongament de la permanència en el servei actiu el més aviat possible.

Sol·licitud de perllongament en la permanència en el servei actiu

Instrucció 1/2017 sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament