Print Friendly, PDF & Email

Ahir 29 de juny, es va  publicar al BOE el Reial Decret-Llei 5/2023 al qual s’adopten mesures destinades a millorar la conciliació de la vida familiar i laboral dels progenitors i els cuidadors, i que recupera els permisos que recollia la Llei de Famílies que no va poder ser aprovada pel Congrés del Diputats, com a conseqüència de la convocatòria de les eleccions generals i l’obligada dissolució de les Corts.

Les novetats en matèria de permisos, que preveu el Reial Decret, que beneficien totes les empleades i empleats públics i que entren en vigor demà mateix, són les següents:

  • PERMÍS PER HOSPITALITZACIÓ, INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA SENSE HOSPITALITZACIÓ, ACCIDENT O MALALTIA GREU I MORT

Es modifica l’article 48.a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) i s’elimina la localitat com element que determinava més o menys dies de permís:

El permís per hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització, accident o malaltia greu del cònjuge, parella de fet o familiars de 1r grau de consanguinitat o afinitat serà SEMPRE de 5 dies independentment de la localitat del fet causant.

A més, es podrà gaudir d’aquest permís quan els fets li succeeixin a qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el treballador o treballadora al mateix domicili.

· Per als familiars de 2n grau de consanguinitat o afinitat el permís serà SEMPRE de 4 dies independentment de la localitat del fet causant.

· El permís per mort, però, quedaria tal com estava anteriorment, i continuarà operant el concepte de localitat per gaudir de 5 o 3 dies, en cas de familiars de 1r grau de consanguinitat o afinitat, i de 4 o 2 dies per als de 2n grau.

  • PERMÍS PARENTAL PER CURA DE FILL/A MENOR DE 8 ANYS

Aquest permís retribuït és una novetat total que possibilitarà gaudir de fins a 8 setmanes de permís fins que el fill o filla compleixi els 8 anys d’edat, això sí, quan les necessitats del servei ho permetin i sol·licitant-lo amb una antelació de 15 dies.

És un dret individual de les persones progenitores i es podrà gaudir de manera contínua o discontínua, i també a temps parcial, però sempre per setmanes complertes.

Cal dir, però, que aquest Reial Decret, com tots els Reials Decrets, requereix de la validació del Congrés dels Diputats, però en aquest cas, en estar dissoltes les càmeres per la convocatòria d’eleccions, serà la comissió permanent del Congrés dels Diputats qui l’hagi d’aprovar en un màxim de 30 dies.

DES D’UGT, APOSTEM PELS CANVIS NORMATIUS QUE AFAVOREIXIN LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I LA FAMILIAR!

NI UN PAS ENRERE!

UGT Educació Pública