PERMISOS I LLICÈNCIES

Print Friendly, PDF & Email

La majoria de tràmits ja es poden fer ONLINE: Sol·licituds i tràmits  (Usuari ATRI)

O per E-VALISA


general

Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models: Model genèric - 231Kb

Compatibilitat per a activitats públiques i/o privades

Durada: Un curs acadèmic complet, tot i que restarà sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball en el decurs del mateix.  Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l’interessat no ha efectuat l’opció d’un d’ells abans de la seva presa de possessió, s’entendrà que opta pel nou lloc de treball, i que resta en la situació administrativa corresponent. Observacions: En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Remuneració: Les remuneracions totals que es poden percebre com a conseqüència de compatibilitzar activitats, no podran superar la retribució que li correspongui per l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d’acord amb els percentatges següents: Grup A1 i A2 o equivalent: un 30% Grup B o equivalent: un 35%
Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les següents condicions:
 • Que exerceixin amb caràcter definitiu les destinacions que es permuten.
 • Que acreditin, com a mínim, dos anys de serveis efectius amb caràcter de destinació definitiva als llocs objecte de la permuta.
 • Que ambdues destinacions siguin de la mateixa naturalesa i els correspongui idèntica forma de provisió.
 • Que els funcionaris que pretenguin la permuta comptin amb un nombre d’anys de serveis que no difereixi entre sí en més de cinc anys.
 • Que s’emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de qui depengui cadascuna de les places.
Les places objecte de permuta hauran de correspondre a llocs de treball inclosos en la resolució per la qual s'aproven les plantilles de personal docent, i el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d'Ensenyament. Quan la permuta es vulgui demanar entre places dependents d’administracions educatives diferents que aquestes l’autoritzin simultàniament. En el termini de 10 anys, a comptar de la concessió d’una permuta, no se’n podrà autoritzar una altra a cap dels permutats. No es podrà autoritzar la permuta entre funcionaris quan a algun d’ells els faltin menys de deu anys per complir l’edat de jubilació legalment establerta. Es deixarà sense efectes la permuta quan, en els dos anys següents en què tinguin lloc, es produeixi l’excedència o la jubilació voluntàries d’algun dels permutats. A qui se li hagi autoritzat una permuta no podrà participar en els concursos de provisió de lloc de treball fins que no acrediti, al menys, dos anys de servei efectiu, a partir de la data de la presa de possessió, a la plaça a que es va incorporar com a conseqüència de la concessió de la permuta. En cas que algun dels sol·licitants de permuta estigui participant en un procés de provisió per obtenir una nova destinació definitiva, la seva sol·licitud de permuta quedarà pendent de resolució fins que es resolgui el procés de provisió, o hi desisteixi de la participació.

Permisos (direcció del centre)

Durada: Cinc dies laborables consecutius. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís s’amplia a deu dies, si es tracta de dos fills, i a quinze dies, si en són tres o més.
Observacions: Aquests dies s’han de gaudir dins els deu dies següents a la data de naixement o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar, en el cas d’adopció o acolliment. Retribucions: 100% Documentació: Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat de naixement. Sentència judicial o resolució administrativa, en casos d’adopció o acolliment. Termini: La sol·licitud s'ha de lliurar al director o directora del centre de destinació a partir del naixement o l’arribada del menor, i abans de finalitzar el termini de deu dies. Normativa: Article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). Article 47.b del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: Si el trasllat de domicili és en la mateixa localitat on té el domicili el treballador, un dia. Si comporta canvi de localitat, fins a quatre dies, tenint en compte els trams següents: Fins a 15 km: un dia De 16 a 50 km: dos dies De 51 a 150 km: tres dies Superior a 150 km: quatre dies Retribucions: 100% Documentació: Certificat d’empadronament. Termini: La sol·licitud s’ha de lliurar al director o directora del centre abans de d'iniciar el permís, ja que el director o directora és qui l’ha d’autoritzar. Observacions: S'han de gaudir dels dies de manera consecutiva. Normativa: Article 48.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015) Article 47.d del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Article 96.1 del Decret 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria en centres oficials. Retribucions: 100% Documentació: Document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial. Termini:a sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís i aquest és qui l’ha d’autoritzar. Normativa:
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Retribucions: 100% Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per al seu compliment. Termini:La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís i aquest és qui l’ha d’autoritzar. Normativa:
 • Article 48.j) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).
 
Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: Un dia per raó del matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat. Es pot ampliar a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. Retribucions: 100% Documentació: Fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu. Termini: La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís. Normativa:
 • Article 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part. Les parelles que optin per l’adopció o acolliment permanent o preadoptiu, tenen dret a absentar-se del lloc de treball, durant el temps necessari, per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent a Catalunya. Retribucions: 100% Documentació: Document justificatiu emès pel facultatiu Termini: La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís i aquest és qui l’ha d’autoritzar. Normativa:
 • Article 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 48.e) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu. Retribucions: 100% Normativa:
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada:
 • Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball
 • Si el familiar és de 2n grau: 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés. Retribucions: 100% Documentació:
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)
Normativa:
 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
 • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: Els progenitors amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre. Retribucions: 100% Documentació:
 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
 • Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l’horari. Horari del centre escolar o d’altres centres on el fill/a rep atenció.
Normativa:
 • Article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: Per naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, es té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de 2 hores diàries amb la percepció de retribucions. Retribucions: 100% Documentació:
 • Document justificatiu de l’hospitalització
 • Llibre de família
Normativa:
 • Article 48.g) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
Durada: Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics Retribucions: 100% Documentació:
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Document justificatiu
Normativa:
 • Article 22 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).

Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 inclou una disposició final, que modifica el redactat de l’article 48 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), amb el nou redactat, afegint l’hospitalització d’un familiar fins a 2n grau, al següent permís:
 • Per mort, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils dins la mateixa localitat i 5 dies hàbils en una localitat diferent.
 • Per mort, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils dins la mateixa localitat i 4 dies hàbils en una localitat diferent.
L’anterior regulació que era més restrictiva, queda derogada per l’entrada en vigor del nou redactat de l’EBEP, que obliga a totes les administracions i a tots els empleats públics, és a dir, al personal funcionari tècnic i administratiu, al personal laboral , al personal estatutari i al personal docent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El nou redactat de l’EBEP també modifica la interpretació de Funció Pública sobre la limitació de localitats limítrofes, donat que el text ara fa referència exclusivament a la mateixa localitat o a diferents localitats.
Formulari és uns sol·licitud genèrica. Sol·licitud de permisos a la direcció del centre - 247kb

Permisos (Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona)

Durada: 15 dies naturals consecutius. Es convenient demanar-lo dues setmanes abans de començar el permís. Es comença a gaudir en la data sol·licitada per l’interessat en la seva petició, sense que sigui obligatòria la coincidència de la data inicial del permís amb la data de celebració del matrimoni. El permís es pot iniciar com a molt aviat el dia que es celebra el matrimoni. Observacions: Es pot gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència. Els substituts podran gaudir del permís de matrimoni o d’inici de convivència, en el termini d’un any natural, sempre que en la data de celebració del matrimoni o de la sol·licitud del permís d’inici de convivència tinguin un nomenament vigent. Les interrupcions produïdes durant l’any natural no es tenen en compte per poder gaudir del permís de matrimoni o inici de convivència. Retribucions: 100% Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de permisos, documentació i normativa - 1,1Mb     Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un màxim de 13 setmanes Observacions: Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part. Retribucions: 100% Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de permisos, documentació i normativa - 1,1Mb     Declaració jurada  - 1,4Mb
. Durada:
 • Tot el període de permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l'emabaràs, atenció a fills prematurs, que comprengui parcialment o en la seva totalitat el mes d'agost, s'afegirà a partir de la data de finalització del permís.
 • Si el període de gaudiment del permís de compactació coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d’agost, el còmput del període quedarà interromput fins l’acabament del període de vacances.
 • En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagi originat.
Retribucions:
 • Es percebrà el 100% de les retribucions.
 • Es percebrà el 80% o el 60% de les retribucions, segons el tipus de reducció de jornada compactada.
 • Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de permisos, documentació i normativa - 1,1Mb     Declaració jurada  - 1,4Mb
Sol·licitud i documentació Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida. Durada Té una durada de setze setmanes*, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant són en tot cas de descans obligatori. Aquest permís s’amplia en dues setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o la filla, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples, que s’han de gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció. En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals. Distribució Aquest permís el pot distribuir el progenitor que l’hagi de gaudir sempre que les sis primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda i es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requereix, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i s’ha de fer per setmanes completes. En cas que s’opti pel gaudi d’aquest permís després de la setmana setze del permís per naixement, si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís ha sol·licitat l’acumulació del temps de lactància d’un fill de menys de dotze mesos en jornades completes de l’apartat f) de l’article 48, és a la finalització d’aquest període quan es dona inici al còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica. Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que es determinin reglamentàriament, de conformitat amb les regles que estableix aquest article. Observacions En el supòsit de defunció del fill o la filla, el període de durada del permís no es redueix, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball. Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració. En els casos que preveuen els apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es garanteix la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si s’escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si s’escau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís. Els funcionaris que hagin fet ús del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, tenen dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els siguin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haurien pogut tenir dret durant la seva absència. En el cas d’una família monoparental, si es té la guarda legal exclusiva del fill/a, es pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat (es preveu en l’art. 13.3 Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació del personal de la Generalitat) i amb una durada de 4 setmanes). En els casos de famílies monoparentals en què només consti un progenitor, adoptant o acollidor/a, si aquest/a percep el subsidi per maternitat, no podrà acumular el subsidi per paternitat (règim de la Seguretat Social). Es té dret al permís independentment que l’altre/a progenitor/a treballi. Sí el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances, es poden gaudir un cop acabat el permís. En els casos de pluriocupació i/o pluriactivitat, en pot gaudir als dos llocs de treball simultàniament o per separat, sempre dins del període de les 16 setmanes posteriors al part. Retribucions Es cobra el 100%. *NOTA: El Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball y l’ocupació, introdueix una nova Disposició Transitòria Novena a l’EBEP, establint una aplicació progressiva d’aquest permís pels primers tres anys, amb aquest redactat: “La durada del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, o adopció a què es refereix l’apartat c) de l’article 49 d’aquesta norma, en la redacció que en fa el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, s’incrementa de manera progressiva, de manera que: El 2019 la durada del permís és de vuit setmanes; les dues primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les sis setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment. El 2020 la durada del permís és de dotze setmanes; les quatre primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les vuit setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment. Finalment, el 2021 la durada del permís és de setze setmanes; les sis primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les deu setmanes restants poden ser de gaudi interromput; ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els apartats a) i b) de l’article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment”. Descarrega't la sol.licitud
Durada: Mínim 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Es convenient demanar-lo dues setmanes abans de començar el permís. Observacions: El familiar ha de ser-ho fins el segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans, fills, nets...). Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d’antiguitat. Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finament del permís. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir. Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de permís s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris).   Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de permisos, documentació i normativa - 1,1Mb     Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: El temps imprescindible d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Observacions: L’absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d’acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També tenen dret a la flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social. Retribucions: 100% Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de permisos, documentació i normativa - 1,1Mb     Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada. El temps d’absència del lloc de treball s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiple (dues hores en cas de bessons, tres hores en cas de trigèmins, etc.). El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball. Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Criteris per al càlcul de la lactància compactada: El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s’ha de fer personalitzat i cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre per part del docent entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si s'escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d’edat del fill o filla que dóna dret al permís. Per tant, en el càlcul s'han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s'han de comptabilitzar els dies que no treballa (festius, lliure disposició dels centres i vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i juliol, etc.).   Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada. Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància i únicament poden compactar-la si tenen nomenament a vacant. La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís i també en cas que es constati que s'ha gaudit de més dies de permís dels que corresponguin. Observacions: El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a. En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos, llevat que es vulgui gaudir d’altres permisos (reducció de jornada compactada, vacances, etc.). En aquests casos, el gaudiment dels altres permisos s’ha de fer abans del gaudiment de la lactància compactada. La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei. Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.  
Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud del permís de lactància, documentació i normativa - 588kb    - 1,4Mb
Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple. Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat. Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.  
Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de permisos, documentació i normativa - 1,1Mb     Declaració jurada  - 1,4Mb Sol·licitud de gaudiment en períodes múltiples, del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment - 1,5Mb

Llicències (Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona)

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més. Observacions: La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut. Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. No es pot acumular el temps d’aquesta llicència a la que es concedeix per assumptes propis. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius). Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.
Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada llicència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de llicència, documentació i normativa - 247kb     Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos. Observacions: És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada. Només la poden demanar i gaudir-ne els funcionaris de carrera i els de pràctiques (no els interins) i el personal laboral. No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar. En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei. El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.
Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada llicència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de llicència, documentació i normativa - 247kb     Declaració jurada  - 1,4Mb
A l'apartat de Prevenció de riscos laborals podeu consultar tots els tràmits per als Accidents laborals.
Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE Les dades relatives al diagnòstic han d’anar codificades (segons la taula del CIE 9) en els tres exemplars del comunicat de baixa inicial, en els comunicats successius i en el de l’alta, també s’han de fer constar, la data d’inici, les dades del facultatiu que emet el comunicat: nom i cognoms, núm. col·legiat i data d’expedició. Aquestes dades són imprescindibles per concedir la llicència per malaltia corresponent, i l’únic exemplar que tindrà la descripció del diagnòstic serà el del treballador/a. Les llicències per malaltia es concedeixen en funció d’allò que s’indiqui al comunicat que s’aporti, el qual té caràcter orientatiu i, si escau, dels informes complementaris que es puguin sol·licitar. És el director dels serveis territorials / gerent del Consorci d’Educació de Barcelona qui autoritza o no la llicència corresponent Comunicat de baixa El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i trametre el comunicat no més tard del quart dia des de la data d’inici de baixa per malaltia, acompanyat del model de sol·licitud, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona. Comunicat de continuïtat i successius Els comunicats successius el/la funcionari/ària els ha de lliurar al centre de destinació, el dia següent hàbil i com a màxim al tercer dia des de la seva expedició, acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
 • 15 dies naturals: S’emetran comunicats de continuïtat, amb caràcter general, als 15 dies naturals comptats a partir de la data d’inici de la malaltia que figura en el comunicat inicial i a continuació, cada 15 dies naturals comptats des de la data del comunicat immediatament anterior.
 • 10 mesos: El comunicat de continuïtat immediatament anterior a aquell en què es compleixin els 10 mesos des de l’inici de la incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic específic de ratificació en el que constin les patologies i la presumpció que en un termini de 6 mesos pot ser donat/donada d’alta per curació.
 • 16 mesos: El comunicat de continuïtat corresponent al termini en que es compleixin els 16 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic on es justifiqui la necessitat del manteniment dels efectes d’incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti d’un procés que podria qualificar-se d’incapacitat permanent.
 • 18 mesos: Una vegada superats els 18 mesos, si no ho ha fet abans, des del servei de personal s’haurà d’iniciar d’ofici el procediment de jubilació del mutualista per incapacitat permanent pel servei.
 • 24 mesos: Una vegada arribats al termini de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, el facultatiu que atén al mutualista haurà d’emetre el comunicat d’alta, especificant-ne els motius.
Comunicat d’alta El/la funcionari/ària que causi alta, ha de presentar al centre de destinació el comunicat d’alta emès pel facultatiu corresponent, que és de presentació obligada, no més tard del següent dia hàbil al de la data d’expedició. La data que ha de constar en el comunicat d’alta ha de coincidir amb l’últim dia de la baixa i ha de ser el dia immediatament anterior a la reincorporació efectiva al treball. El director del centre trametrà immediatament el comunicat d’alta al Servei de Personal, atès que aquest ha de fer la tramesa a la MUFACE, en un termini breu, en el cas que l’afectada estigués percebent el subsidi. Comunicat de baixa inicial i comunicats successius en el cas de Risc durant l’embaràs El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i, no més tard del quart dia des de la data d’inici, ha de presentar el comunicat inicial, emès pel facultatiu corresponent, (dos exemplars: un per al Servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE), acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia. El centre haurà de trametre immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona aquests dos exemplars del comunicat inicial. El comunicat inicial té una validesa de tres mesos. Si s’hagués previst una durada inferior a tres mesos i s’arribés aquesta data sense desaparèixer el risc, s’haurà d’expedir un altre comunicat, indicant la nova durada prevista. Aquest comunicat haurà d’acreditar que les condicions del lloc de treball afecten a l’embarassada o al fetus, el risc específic que representen i la probable durada de la situació. Si s’arriba a quart mes i continua la situació de risc, s’expedirà un comunicat en l’esmentada data o el posterior dia hàbil. Observacions Tant el comunicat inicial de baixa per malaltia com els comunicats successius i el d’alta els ha d’emetre el facultatiu corresponent per triplicat i el funcionari o funcionària n’ha de presentar dos exemplars al centre: un per al servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE). El funcionari o funcionària haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, d’una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. Aquest enviament s’ha de fer en totes les incidències, tant si corresponen a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència. En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, els esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial / Consorci d’Educació de Barcelona. Retribucions El/la funcionari/ària afectat/ada, percebrà:
 • El 50% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, des del primer dia fins al tercer dia de la situació d’incapacitat temporal, prenent com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • El 75% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, a partir del quart al vigèsim dia de la situació d’incapacitat temporal, ambdós inclosos prenent com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • El 100% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, a partir del vigèsim primer fins al nonagèsim dia (del 21 al 90) de la situació d’incapacitat temporal, ambdós inclosos, prenent com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • A partir del nonagèsim primer (91 dies o inici del 4art mes), el 100% de les retribucions bàsiques (sou i triennis) i, a càrrec de la MUFACE, cobrarà un subsidi per Incapacitat temporal per la quantia fixa i invariable que resulti superior d’entre aquestes dues possibilitats:
 • 80% de les retribucions bàsiques que tenia el perceptor a l’inici de la malaltia, més ½ paga extra.
 • 75% de les retribucions complementàries que tenia el perceptor a l’inici de la malaltia. Aquest subsidi no pot superar en cap cas l’import de les retribucions complementàries que l’interessat tingués en el primer mes de llicència. Si l’import del subsidi fos inferior, la diferència la percebrà per la nòmina mecanitzada juntament amb les retribucions bàsiques, en el concepte retributiu C150. Per cobrar aquest subsidi, l’afectat/ada haurà de fer una sol·licitud de subsidi (web MUFACE) per incapacitat temporal i que ha de presentar personalment a la MUFACE o bé, presentar-la als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, per tal que el Servei de Personal la trameti a la MUFACE amb la següent documentació: - Còpia de la pròrroga corresponent - Còpia destinada a la MUFACE del comunicat inicial de malaltia, dels comunicats successius, del primer comunicat de confirmació mensual i del segon comunicat de confirmació mensual. - Certificat de retribucions a l’inici de la llicència i de les retribucions complementàries que en iniciar-se el quart mes, ha deixat de percebre.
Excepcions Es percebrà el 100% de les retribucions en el cas d’incapacitat temporal de dones embarassades, per violència de gènere, per malalties professionals com a conseqüència d’hospitalització, intervenció quirúrgica, procés oncològic, reproducció assistida, període de lactància, malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%, exploracions diagnòstiques invasives, interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica i altres malalties greus recollides en l’annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol i als annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 25 de desembre. Documentació annexa Model de baixa, continuïtat i/o alta normalitzat (còpies blava i vermella). En el cas de les excepcions per dones embarassades caldrà presentar una certificació del facultatiu corresponent que acrediti la situació d’embaràs. En el cas de les excepcions per dones víctimes de violència de gènere caldrà presentar una còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima o informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció. Aquesta documentació es pot presentar a nom del cap del Servei de Personal Docent o be en sobre tancat, annexat a la sol·licitud. En el cas de malalties professionals, s’ha de presentar la documentació necessària per tal de determinar la consideració o no d’aquest tipus de malaltia. En la resta de casos s’haurà de presentar la d documentació que justifiqui l’excepció. Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE Les dades relatives al diagnòstic han d’anar codificades (segons la taula del CIE 9) en els tres exemplars del comunicat de baixa inicial, en els comunicats successius i en el de l’alta, també s’han de fer constar, la data d’inici, les dades del facultatiu que emet el comunicat: nom i cognoms, núm. col·legiat i data d’expedició. Aquestes dades són imprescindibles per concedir la llicència per malaltia corresponent, i l’únic exemplar que tindrà la descripció del diagnòstic serà el del treballador/a. Les llicències per malaltia es concedeixen en funció d’allò que s’indiqui al comunicat que s’aporti, el qual té caràcter orientatiu i, si escau, dels informes complementaris que es puguin sol·licitar. És el director dels serveis territorials / gerent del Consorci d’Educació de Barcelona qui autoritza o no la llicència corresponent Comunicat de baixa El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i trametre el comunicat no més tard del quart dia des de la data d’inici de baixa per malaltia, acompanyat del model de sol·licitud, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona. Comunicat de continuïtat i successius Els comunicats successius el/la funcionari/ària els ha de lliurar al centre de destinació, el dia següent hàbil i com a màxim al tercer dia des de la seva expedició, acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
 • 15 dies naturals: S’emetran comunicats de continuïtat, amb caràcter general, als 15 dies naturals comptats a partir de la data d’inici de la malaltia que figura en el comunicat inicial i a continuació, cada 15 dies naturals comptats des de la data del comunicat immediatament anterior.
 • 10 mesos: El comunicat de continuïtat immediatament anterior a aquell en què es compleixin els 10 mesos des de l’inici de la incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic específic de ratificació en el que constin les patologies i la presumpció que en un termini de 6 mesos pot ser donat/donada d’alta per curació.
 • 16 mesos: El comunicat de continuïtat corresponent al termini en que es compleixin els 16 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic on es justifiqui la necessitat del manteniment dels efectes d’incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti d’un procés que podria qualificar-se d’incapacitat permanent.
 • 18 mesos: Una vegada superats els 18 mesos, si no ho ha fet abans, des del servei de personal s’haurà d’iniciar d’ofici el procediment de jubilació del mutualista per incapacitat permanent pel servei.
 • 24 mesos: Una vegada arribats al termini de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, el facultatiu que atén al mutualista haurà d’emetre el comunicat d’alta, especificant-ne els motius.
Comunicat d’alta El/la funcionari/ària que causi alta, ha de presentar al centre de destinació el comunicat d’alta emès pel facultatiu corresponent, que és de presentació obligada, no més tard del següent dia hàbil al de la data d’expedició. La data que ha de constar en el comunicat d’alta ha de coincidir amb l’últim dia de la baixa i ha de ser el dia immediatament anterior a la reincorporació efectiva al treball. El director del centre trametrà immediatament el comunicat d’alta al Servei de Personal, atès que aquest ha de fer la tramesa a la MUFACE, en un termini breu, en el cas que l’afectada estigués percebent el subsidi. Comunicat de baixa inicial i comunicats successius en el cas de Risc durant l’embaràs El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i, no més tard del quart dia des de la data d’inici, ha de presentar el comunicat inicial, emès pel facultatiu corresponent, (dos exemplars: un per al Servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE), acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia. El centre haurà de trametre immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona aquests dos exemplars del comunicat inicial. El comunicat inicial té una validesa de tres mesos. Si s’hagués previst una durada inferior a tres mesos i s’arribés aquesta data sense desaparèixer el risc, s’haurà d’expedir un altre comunicat, indicant la nova durada prevista. Aquest comunicat haurà d’acreditar que les condicions del lloc de treball afecten a l’embarassada o al fetus, el risc específic que representen i la probable durada de la situació. Si s’arriba a quart mes i continua la situació de risc, s’expedirà un comunicat en l’esmentada data o el posterior dia hàbil. Observacions Tant el comunicat inicial de baixa per malaltia com els comunicats successius i el d’alta els ha d’emetre el facultatiu corresponent per triplicat i el funcionari o funcionària n’ha de presentar dos exemplars al centre: un per al servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE). El funcionari o funcionària haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, d’una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. Aquest enviament s’ha de fer en totes les incidències, tant si corresponen a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència. En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, els esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial / Consorci d’Educació de Barcelona. Retribucions 100% de les retribucions. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada llicència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de llicència, documentació i normativa - 247kb     Declaració jurada  - 1,4Mb
Personal docent acollit a la Seguretat Social A partir de l'1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, que desenvolupa el Reial Decret 625/2014 i regula els detalls dels processos de tramitació de baixes i altes mèdiques i el control de baixes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal. Comunicat de baixa i continuïtat per contingències comunes i contingències professionals
 • Processos durada estimada inferior a 5 dies, Es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el comunicat d'alta
 • Processos durada estimada entre 5 i 30 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies naturals des del comunicat anterior
 • Processos durada estimada entre 31 i 60 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 28 dies naturals des del comunicat anterior
 • Processos durada estimada de 61 dies o més, s’expedirà comunicat de continuïtat 14 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents comunicats, en el termini màxim de 35 dies naturals des del comunicat anterior
 • Fi de l'expedició dels comunicats de confirmació de baixa, Quan el procés arribi als 365 dies. Abans d'arribar, l'INSS haurà de comunicar aquest fet
Observacions Baixa: El/la docent ha de presentar al centre de destinació el comunicat de baixa (exemplar de l’empresa) amb la màxima urgència i mai més tard del 3r dia de la incapacitat temporal (dies naturals). El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona. Continuïtat i successius: El/la docent ha de presentar els comunicats de confirmació de la incapacitat temporal al centre de destinació. El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona. Alta: El/la docent ha de portar el comunicat d’alta el mateix dia que s’incorpori al treball, que serà el dia següent a la data del comunicat. El docent haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. L’avançament per correu electrònic el mateix dia o l’endemà de l’emissió dels comunicats de baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta, s’ha de fer en totes les incidències, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, tant si corresponent a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència. En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, còpia dels esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial/Consorci d’Educació de Barcelona. Retribucions 100% de les retribucions.
Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada llicència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de llicència, documentació i normativa - 247kb     Declaració jurada  - 1,4Mb

Excedències

Durada: Període mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys per tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que es trobi sota la responsabilitat del sol·licitant, amb la condició que no pugui valer-se i no desenvolupi cap activitat retribuïda. Observacions: El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a efectes del número d’ordre a la llista d’aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat. Durant tot el període d’excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament. En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament. No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social. En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular. Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant. Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada excedència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que, si escau, hi heu d'adjuntar. Sol·licitud d'excedència voluntària, documentació i normativa - 875kb    Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: Període màxim de 3 anys, a comptar des de la data de naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l'adopció o acolliment. Els fills successius donen dret a un nou període d'excedència que posa fi al període que ja s'estigui gaudint. Observacions:  Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment. El període d'excedència computa a l'efecte de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a l'efecte del número d'ordre a la llista d'aspirants per cobrir vacants i substitucions en règim d'interinitat. Durant tot el període d'excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament. En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament. No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social. En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular. Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada excedència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que, si escau, hi heu d'adjuntar. Sol·licitud d'excedència voluntària, documentació i normativa - 875kb    Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: Durant el temps que s'estigui en el servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol administració pública. Observacions: No hi ha reserva de lloc de treball. Es concedeix al funcionari o laboral fix que es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol administració pública o passa a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic. El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social. Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació. Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada excedència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que, si escau, hi heu d'adjuntar. Sol·licitud d'excedència voluntària, documentació i normativa - 875kb    Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: Com a mínim 2 anys, i no hi ha límit màxim. Requisits: Haver estat prestant serveis efectius com a funcionari en qualsevol administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l’inici de l’excedència. Observacions: No hi ha reserva de lloc de treball. La concessió d’aquesta excedència està subordinada a les necessitats del serveim, que s'han de motivar degudament. No es pot concedir quan s'instrueix un expedient disciplinari al funcionari. Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s'ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu. El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social. El reingrés al servei actiu es pot fer mitjançant la participació en una convocatòria de concurs per a la provisió de llocs de treball o en adscripció provisional, que s’ha de sol·licitar un mes abans de la data prevista d’incorporació i es concedeix d’acord amb les necessitats del servei. Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada excedència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que, si escau, hi heu d'adjuntar. Sol·licitud d'excedència voluntària, documentació i normativa - 875kb    Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: Com a mínim 1 any, i no hi ha límit màxim. Requisits: Acreditar haver estat 1 any efectiu prestant serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Observacions: No hi ha reserva del lloc de treball. Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s'ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu. El temps d’excedència no computa a l'efecte d’antiguitat. S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació. No es pot tornar a demanar si no han transcorregut 4 anys des que ha finalitzat l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit de l'excedència voluntària per cura de fill. Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada excedència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que, si escau, hi heu d'adjuntar. Sol·licitud d'excedència voluntària, documentació i normativa - 875kb    Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: Com a mínim 2 anys i fins a un màxim de 15 anys. Requisits: Es pot concedir quan el cònjuge o el convivent del funcionari ha de residir en un altre municipi perquè ha obtingut un lloc de treball estable. Observacions: No hi ha reserva del lloc de treball. No es necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquest tipus d’excedència. S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data prevista d’incorporació de la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular. El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social. Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada excedència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que, si escau, hi heu d'adjuntar. Sol·licitud d'excedència voluntària, documentació i normativa - 875kb    Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència. Observacions: No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquesta excedència. El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l'efecte del número d’ordre en la borsa de treball docent. Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si les actuacions judicials ho determinen, es pot prorrogar tres mesos més i fins a un màxim de 18 mesos. S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació. Retribucions: Durant els dos primers mesos d’excedència la funcionària té dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, la resta del temps d’excedència, la funcionària no percep retribucions. En el cas de personal interí i laboral, sense retribucions. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada excedència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que, si escau, hi heu d'adjuntar. Sol·licitud d'excedència voluntària, documentació i normativa - 875kb    Declaració jurada  - 1,4Mb
Durada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència. Requisits: Es pot concedir als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l’article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, previ reconeixement del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma. Observacions: No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquests tipus d’excedència. El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l'efecte del número d’ordre en la borsa de treball docent. Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si es considera necessari, es pot prorrogar aquest període durant tres mesos més i fins a un màxim de 18. S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació. Retribucions: Durant els dos primers mesos d’excedència el funcionari té dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, la resta del temps d’excedència, el funcionari no percep retribucions. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada excedència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que, si escau, hi heu d'adjuntar. Sol·licitud d'excedència voluntària, documentació i normativa - 875kb    Declaració jurada  - 1,4Mb

Reduccions de jornada

Durada: Modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys: 1. Gaudiment de la reducció de jornada després del permís de maternitat. La durada és fins a 6 anys d’edat del fill i filla i s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, a partir del finiment de la maternitat, la durada de la reducció de jornada computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís. 2. Compactació del primer any de reducció de jornada i continuació amb diferents modalitats. Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades consecutives senceres des del moment en què es reincorpori a la feina després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís de paternitat. El fet de compactar el primer any de reducció suposa la regularització econòmica que correspongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada. Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions. Es pot optar per les següents formes per tal de regularitzar econòmicament o en temps el fet d’haver compactat el primer any de la reducció de jornada després del permís de maternitat: -Primer any de reducció de jornada compactat amb realització posterior de jornada sencera. En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació, decideixi realitzar la jornada completa, seguirà percebent retribucions (del 80% o del 60%) com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament. -Primer any de reducció de jornada compactat sense reincorporació al lloc de treball.  En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació no es reincorpori al lloc de treball comportarà el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada. -Primer any de reducció de jornada compactat amb gaudiment posterior de reducció de jornada per curs de fill o filla  En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot el primer any de reducció de jornada de manera compactada (122 dies o 182 dies) pot continuar amb la reducció de jornada per cura de fill o filla fins als 6 anys d’edat. A la finalització del permís de compactació, pot realitzar les següents jornades (sempre en percentatge igual al de la compactació):
 1. Jornada reduïda d’1/3 compactada i continua amb reducció de jornada: El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/3 i durant els 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%, fins a equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.
 2. Jornada reduïda d’1/2 compactada i continua amb reducció de jornada: El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/2 i durant els 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 10%, fins a equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.
  Observacions: El permís de reducció de jornada per guarda legal de fill o filla menor de 6 anys, amb el 80% o el 60% de les retribucions, és aplicable a personal funcionari, interí i laboral que ho demani, sempre que es tingui la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de treball a jornada sencera i amb nomenament des de l’1 de setembre fins a 31 d’agost. Es té dret a la compactació sempre que la persona beneficiària no estigui privada de la guarda legal del menor per resolució judicial. El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s’estigui gaudint. No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitor s poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants. La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions. No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés. Retribucions
 • Compactació del primer any de reducció de jornada. Percepció del 80% o del 60% de les retribucions durant el període de compactació del primer any de la reducció de jornada (en 122 o 182 dies).
 • Jornada sencera després de la compactació, seguirà percebent retribucions com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.
 • Reducció de jornada d’1/3 després de la compactació, durant els 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%.
 • Després dels 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 80% de les retribucions fins als 6 anys de l’edat del fill/filla.
 • Reducció de jornada d’1/2 després de la compactació, durant els 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any dela reducció de jornada percebrà una retribució del 10%.
 • Després dels 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 60% de les retribucions fins als 6 anys de l’edat del fill/filla.
Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions. Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla, documentació i normativa Declaració jurada  - 1,4Mb
Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla, documentació i normativa Declaració jurada  - 1,4Mb
Modalitats i retribucions:
 1. Reducció de jornada d’1/3: Es percep el 80% de les retribucions
 2. Reducció de jornada d’1/2: Es percep el 60% de les retribucions
Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions. Observacions: La reducció de jornada es pot demanar sempre que es tingui la guarda legal de la persona discapacitada. Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada. Cada persona disminuïda dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s’entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur per la mateixa persona causant. Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. La reducció de jornada s’autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d’agost). La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost. S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció. Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa Declaració jurada - 1,4Mb
Observacions: Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada. Cada familiar amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s’entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur pel mateix familiar. No es poden acumular les hores de reducció en dies determinats. Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. La reducció de jornada s’autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d’agost). La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost. S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció. Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa Declaració jurada - 1,4Mb
Modalitats i retribucions: La reducció de jornada que es pot demanar és fins al 50%, amb una durada màxima d’un mes. Es percep el 100% de les retribucions. Observacions:Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. S’ha de comunicar a l’òrgan que ha autoritzat el permís, en el moment que s’acabi el fet causant que l’ha originat, per tal de donar per finalitzat el permís de reducció. Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa Declaració jurada - 1,4Mb
Durada: La reducció de jornada serà durant el temps que sol•liciti la dona víctima de violència de gènere. Retribucions:
 • Reducció de jornada d’1/3: Es percep el 100% de les retribucions
 • Reducció de jornada d’1/2: Es percep el 60% de les retribucions
Observacions: No hi ha període de temps màxim específic per al gaudiment d’aquesta reducció de jornada. No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa Declaració jurada - 1,4Mb
Durada: La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. La reducció de jornada serà prorrogable, però s’haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud, adreçada a la direcció dels serveis territorials amb anterioritat al 31 de maig del curs anterior. Retribucions: Es cobra un 50% de les retribucions bàsiques i complementàries. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions. Observacions:Es pot demanar només una reducció de mitja jornada de treball. A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. L’autorització d’aquesta reducció de jornada resta subordinada a les necessitats del servei i és subjecta al règim que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost. La concessió de la reducció de jornada està subordinada a les necessitats del servei, requereix, per tant, el vistiplau de la direcció del centre. No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular el personal que forma part de l’equip directiu del centre. El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada. La persona que gaudeixi d’aquesta reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació, d’avaluació i altres que siguin preceptives i degudament convocades. Un cop concedida la reducció de jornada si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu o concurs de trasllats, s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa Declaració jurada - 1,4Mb
Durada: El temps necessari per tenir cura d’un fill menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent. La reducció de jornada s’autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d’un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació declaració del facultatiu corresponent del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent. S’haurà de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar. Retribucions: Es percep el 100% de les retribucions. Observacions: Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim, en un 50 % de la seva durada. Correspon a la persona interessada d’acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se, tot i això, es considera que la reducció de jornada serà d’un màxim del 90%. En qualsevol cas, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció. És condició necessària que ambdós progenitors, adoptants, o acollidors amb caràcter permanent treballin. Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa Declaració jurada - 1,4Mb
Durada: El temps que resulti necessari per a la protecció i assistència social integral de la persona a la que es concedeix. Modalitat i retribucions:
 1. Reducció de jornada d’1/3: es percep el 66,66% de les retribucions.
 2.  Reducció de jornada d’1/2: es percep el 50% de les retribucions.
Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions. Observacions: Es aplicable a personal funcionari i interí sempre que ho demani. No hi ha període de temps màxim específic per al gaudiment d’aquesta reducció de jornada. No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. Estant en reducció de jornada no es pot autoritzar la compatibilitat. I si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici. Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa Declaració jurada - 1,4Mb
Observacions: El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa. S'ha de lliurar a la direcció del centre.
Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 30 juny anterior a l’inici del curs per al qual es sol·licita.. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau. Sol·licitud de reducció de dues hores, documentació i normativa
Característiques: Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda quan, per aquest motiu, s’ha de rebre tractament en centres públics o privats necessàriament en horari laboral. La reducció que es pot demanar en la jornada laboral és l’equivalent al temps que la persona afectada ha de dedicar al tractament. Observacions: Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té nomenament a jornada sencera. Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu o concurs de trasllats, s’ha d’informar al Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials/Consorci d’Educació en el termini màxim de 10 dies. Retribucions: 100% Normativa: Article 25 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
Formulari de sol·licitud i documentació que s'ha de presentar Sol·licitud genèrica
 • Certificació emesa per l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del docent.
 • Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina del pacient.
 • Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Horari que realitza el docent sol·licitant.
 • Quadre horari resultant de la reducció amb el vistiplau del Consell Escolar (només pel cos de mestres).